Missbruk

Förebyggande arbete

Riskbruk och missbruk är viktiga folkhälsofrågor. Rätten till hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet och därför ansvarar också samhället för ett bra skyddsnät.

Samhällets skyldighet är att bedriva en politik som förebygger sjukdomar och leder till bästa uppnåeliga hälsa för alla människor. Samhället ska förse individerna med en bra förebyggande kunskapsgrund om bland annat riskbruk och missbruk så att var och en har en grundförutsättning att aktivt kunna fatta egna beslut för en sund hälsa.

Ålands landskapsregerings övergripande politiska målsättningar är

 • en nolltolerans av ANDTS hos barn och ungdomar under 18 år
 • att höja åldern för, eller helt eliminera, alkoholdebut
 • minska totalalkoholkonsumtionen och begränsa alkoholens negativa effekter
 • att höja åldern för, eller helt eliminera, tobaksdebut
 • ett minskat totaltobaksbruk och begränsa tobakens negativa effekter
 • ett narkotika- och dopningsfritt samhälle
 • begränsa narkotikans, dopingens och läkemedelsmissbrukets negativa effekter
 • motarbeta spelberoendet och begränsa dess negativa effekter
 • motarbeta negativa trender och beteenden som kan skapa riskbruk och missbruk
 • minska riskerna för återfall

Ålands handlingsprogam mot riskbruk och missbruk – alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Beskrivning av aktörsfältet och arbetsfördelningen inom risk- och missbruksområdet på Åland

Vision Nolltolerans

Här kan du hitta länk till Ålands landskapsregerings initierade projekt Vision Nolltolerans vars syfte är att på lång sikt nå ett Åland där inställningarna och attityderna till alkohol, narkotika, doping och tobak är förändrade och totalkonsumtionen bland barn och ungdomar klart förminskad. Projektets målgrupp är samtliga invånare på Åland, men med klart fokus på barn och ungdomar genom föräldrar och andra vuxna, samt på relationen mellan barn/ungdom och vuxna.

Projektet arbetar även med att samordna, effektivera och utveckla de kommunala satsningar som görs på området för att skapa en enhetlighet för hur man jobbar preventivt med alkohol-, narkotika, doping- och tobaksfrågor i de åländska kommunerna. Det samma gäller insatser inom föreningslivet och i organisationer.

Läs om projektet Vision Nolltolerans på Folkhälsans webbplats

Drogundervisning i grundskolorna

I rapporten om grundskolornas drogundervisning ingår kartläggning och förslag till plan för drogundervisning på Åland.

Rapport över drogundervisningen i grundskolorna och förslag till plan för drogundervisningen på Åland

Hälsa i skolan  – rapport för Åland

Vartannat år deltar landskapets skolor (inte de lägre grundskoleklasserna) i enkäten "Hälsa i skolan". I rapporten presenteras resultaten för eleverna i de högre grundskoleklasserna och för gymnasisterna. Resultaten för yrkesstuderande ges i en separat rapport.

Resultat presenteras i form av centrala indikatorer, och de viktigaste resultaten sammanfattas som glädjeämnen respektive bekymmer. I början av rapportet berättar man hur resultaten kan utnyttjas i kommuner och läroanstalter. I sista delen behandlas de riksomfattande resultaten av enkäten Hälsa i skolan.

Hälsa i skolan

Lagstiftning som innehåller bestämmelser om förebyggande arbete mot riskbruk och missbruk

 • Lag om missbrukarvård (FFS 41/1986) (enligt lydelse den 1.1.1993, självstyrelselagen)
 • Landskapslag (2013:125) om tillämpning på Åland av lagen om nykterhetsarbete
 • Lag om nykterhetsarbete (FFS 828/1982)
 • Landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård
 • Landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
 • Socialvårdslag (FFS 710/1982) (enligt lydelse den 31.3.2015)
 • Landskapslag (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen
 • Barnskyddslagen (FFS 417/2007)

Kontakt

Har du frågor om landskapsregeringens övergripande förebyggande arbete mot risk- och missbruk, kontakta socialvårdsbyrån och specialsakkunnige med ansvar för alkohol- och drogfrågor.

Publicerad 19.5.2015
Uppdaterad 20.10.2017