Missbruk

Ålands landskapsregerings övergripande politiska målsättningar vad gäller att motverka beroenderelaterade problem och främja folkhälsan framgår av landskapsregeringens ANDTS-politiska program. Programmet samlar även insatser på området som planeras av landskapsregeringens avdelningar och dess underställda myndigheter.

Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2017-2020

Förebyggande arbete och samordning

Ålands landskapsregering initierade år 2013 ett projekt för att samordna det förebyggande rusmedelsarbetet i landskapet. Projektet arbetar med att samordna, effektivera och utveckla de satsningar som görs på området inom samhällets alla sektorer.

Läs mer om det pågående projektet på Landskapsföreningen Folkhälsan på Ålands webbplats

Aktörsfältet

I Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk 2013 - 2016 fastställdes det att det saknas en konkret beskrivning av aktörsfältet och hur arbetsfördelningen i åtgärdskedjan för personer med risk- och missbruk ser ut på Åland. Den operativa gruppen för Ålands handlingsprogram mot risk- och missbruk ålades att utreda frågan och sammanställa resultatet i en handbok.

Syftet med handboken är att ge aktörerna på fältet en god översikt över varandras verksamhet för att främja samarbetet samt att säkerställa att skyddsnätet inte har hål som personer som lider av rusmedelsproblematik faller igenom.

Beskrivning av aktörsfälet och arbetsfördelningen inom risk- och missbruksområdet på Åland

Halvvägsstöd

I rapporten om halvvägsstöd från 2011 beskrivs behovet av halvvägsstöd, alternativt halvvägshem och förslag till stödåtgärder för personer med missbruk som återvänder från behandlingshem och för fångar som friskrivs från fängelser.

Halvvägsstöd Rapport 2011

Undersökningar om ålänningars alkohol-, tobaks-, dopnings- och narkotikabruk samt spelvanor

Landskapsregeringen har var femte år låtit utföra undersökningar över konsumtionsmönster för alkohol, tobak, dopning, narkotika och spel på Åland.

Undersökningar om Ålänningars alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor

Hälsa i skolan  

Vartannat år deltar landskapets skolor i enkäten Hälsa i skolan. I rapporten presenteras resultaten för eleverna i de högre grundskoleklasserna och för gymnasisterna. Resultaten för yrkesstuderande ges i en separat rapport.

Resultat presenteras i form av centrala indikatorer, och de viktigaste resultaten sammanfattas som glädjeämnen respektive bekymmer. I början av rapporten berättar man hur resultaten kan utnyttjas i kommuner och läroanstalter. I sista delen behandlas de riksomfattande resultaten av enkäten Hälsa i skolan.

Hälsa i skolan

Lagstiftning som innehåller bestämmelser om rusmedel och spel

Lagstiftningsbehörigheten inom beroendefrågor är delad mellan Åland och riket. Särskilt betydelsefull ANDTS-lagstiftning inom åländsk behörighet framgår nedan.

Lagstiftning som rör vård och behandling samt förebyggande arbete:

 • Lag om missbrukarvård (FFS 41/1986) (i lydelse 31.12.1992, i enlighet med självstyrelselagen)

 • Landskapslag (ÅFS 2013:125) om tillämpning på Åland av lagen om nykterhetsarbete

  • Lag om nykterhetsarbete (FFS 828/1982)

 • Landskapslag (ÅFS 2011:114) om hälso- och sjukvård

 • Landskapslag (ÅFS 1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

  • Socialvårdslag (FFS 710/1982)

 • Landskapslag (ÅFS 2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

  • Barnskyddslagen (FFS 417/2007)

Lagstiftning med bestämmelser om alkohol:

• Landskapslag (ÅFS 1995:92) om tillämpning på Åland av alkohollagen

  • Alkohollagen (FFS 1143/1994)

• Landskapsförordning (ÅFS 2013:59) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol

  • Förordning om alkoholdrycker och sprit (FFS 1344/1994)
  • Förordning om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet (FFS 1346/1994)

Lagstiftning med bestämmelser om tobak:

• Landskapslag (ÅFS 1978:52) om tobak och relaterade produkter

Lagstiftning med bestämmelser om spel:

• Landskapslag (ÅFS 1966:10) om lotterier

• Landskapsförordning (ÅFS 2016:12) om lotterier

• Landskapslag (ÅFS 2016:10) om lotteriinspektion

Kontakt

Har du frågor om landskapsregeringens övergripande arbete mot risk- och missbruk, kontakta socialvårdsbyrån och specialsakkunnige med ansvar för beroendefrågor.

Publicerad 19.5.2015
Uppdaterad 24.11.2017