Gödselfabrikat - Lagstiftning

Nationell lagstiftning

Åland har egen lagstiftning om tillämpningen av de nationella reglerna gällande gödselfabrikat. 

Läs LL2007:96 om bestämmelser på Åland gällande gödselfabrikat

Ålands landskapsregerings beslut (1996:82) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om gödselfabrikat 2013/17 har man satt i kraft förordningar som jord- och skogsbruksministeriet utfärdat angående bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas i varudeklarationen. Dessutom ska kraven i biproduktförordningen följas vid märkning och förpackning av gödselfabrikat.

Följande rikslagstiftning gäller på ÅLand med undantag för § 12 1 mom i JSMf 11/2012:

Landskapsregeringens förteckning över gödselfabrikats typbeteckningar finns under Dnr ÅLR 2012/8452.

 

EU-lagstiftning 

Gödselmedelsförordningen

Eu-lagstiftning gäller tillverkning av, handel med och användning av oorganiska gödselmedel inom EU:s område samt import och export av dessa produkter och råvaror till dem. Genom nationella författningar får man inte begränsa handeln med gödselmedel som är märkta med ”EG-GÖDSELMEDEL”.

Biproduktförordningen

Eu-lagstiftning gäller också hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter). Syftet med biproduktförordningen är att säkerställa en tillräcklig hygiennivå för att förhindra spridningen av sjukdomsalstrande mikrober samt att säkerställa att biprodukterna kan identifieras och spåras i alla skeden.

När näringshalten i ett gödselmedel uppges måste man beakta att på andra håll i Europa uppges halterna vanligen i oxidform. Näringshalterna i gödselmedel som marknadsförs på Åland uppges i grundämnesform.

Publicerad 13.5.2015
Uppdaterad 4.3.2016