Regeringskansliet

På regeringskansliet finns en byrå, allmänna byrån, som är uppdelad i sex enheter samt kontoren i Helsingfors och i Stockholm. Allmänna byrån leds av en byråchef. På allmänna byrån handläggs ärenden som gäller:

 • författningsenliga frågor
 • offentlig förvaltning
 • externa relationer
 • allmän ordning och säkerhet
 • polisväsendet
 • allmänna val
 • kommunalförvaltning
 • kommunikation
 • tillståndsfrågor, t.ex. för spel, lotterier och penninginsamlingar
 • jämställdhet
 • integration
 • radio och television
 • postväsendet
 • personalpolitik och personaladministrativt arbete
 • interna servicefrågor

Förvaltningschefen kan också ge andra uppgifter till byrån.

Kontoren i Helsingfors och Stockholm

Ålandskontoret i Helsingfors representerar Ålands landskapsregering i riket och samordnar kommunikationen mellan politiker, förvaltning, massmedia och näringsliv i riket och på Åland.

Sverigekontoret i Stockholm representerar Ålands landskapsregering i Sverige och samordnar kommunikationen mellan politiker, förvaltning, massmedia och näringsliv i Sverige och på Åland.

Enheter vid regeringskansliets allmänna byrå

Här finns en kort beskrivning av enheterna som tillhör regeringskansliets allmänna byrå. Varje enhet har också en egen sida där du kan läsa mer om enheten. Kontaktuppgifter till personalen på en enhet finns på enhetens egen webbsida.

Enheten för rättsliga och internationella frågor

Enheten för rättsliga och internationella frågor handlägger ärenden som gäller:

 • åländsk hembygdsrätt
 • jordförvärv
 • näringsrätt och reglementerade näringar
 • allmänna val
 • kommunerna
 • registerövervakning
 • tillståndsfrågor t.ex. för spel, lotterier och penninginsamlingar
 • radio och television
 • postväsendet
 • allmänjuridisk rådgivning inom förvaltningen
 • brand- och räddningsväsendet
 • explosionsfarliga ämnen
 • befolkningsskydd och beredskapsfrågor

Enheten sköter också strategisk planering och övriga enligt lag på landskapsregeringen ankommande uppgifter inom polisens, brand- och räddningsväsendets verksamhetsområden samt rådgivning för övriga förvaltningen i EU-relateradeärenden och frågor som gäller demilitariseringen och neutraliseringen och internationella fördrag som inte sköts av någon annan byrå eller enhet. Också annat institutionaliserat internationellt samarbete sköts av enheten för rättsliga och internationella frågor.

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten samordnar landskapets information och kommunikation och ger den övriga förvaltningen råd inom kommunikationsområdet.

Personalenheten

Personalenheten utvecklar, samordnar och följer upp landskapsregeringens personalpolitik och stöder cheferna i deras roll som arbetsgivare. Enheten har en stödfunktion inom personaladministrationen och ansvarar för personalbokslut, kompetensutveckling, arbetsmiljö, jämställdhetsplanering, företagshälsovård och friskvård. Dessutom samordnar enheten den interna personalinformationen och samarbetet mellan personal och arbetsgivare.

Jämställdhetsenheten

Jämställdhetsenheten handlägger ärenden som gäller jämställdhet och integration.

Serviceenheten

Till serviceenheten hör receptionen, vaktmästeriet och städpersonalen.

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten handlägger förvaltningsövergripande utvecklings- och samordningsfrågor.

Publicerad 12.5.2015
Uppdaterad 5.4.2017