Ålands författningssamling

Här finns alla författningar som givits ut i Ålands författningssamling. Utgivningen av åländska författningar började 1923 och fram till årsskiftet 2016/2017 har det givits ut närmare 5500 författningar. I Ålands författningssamling finns landskapslagar, landskapsförordningar, Ålands lagtings beslut, Ålands landskapsregerings beslut, Republikens presidents förordningar samt fördrag som lagtinget har givit sitt bifall till.

Fram till och med 1975 gavs författningarna ofta ut i häften som innehåller flera författningar. Häftena har skannats in i sin helhet och varje häfte finns nu som en digital PDF-fil. För att de äldre författningarna som ingår i häften ska vara sökbara på samma sätt som senare författningar har häftena lagts in flera gånger, en gång för varje författning som ingår i häftet. Från och med 1976 trycks varje författning separat. Författningarna nedan är angivna på följande sätt:

  • ÅFS XXXX:XX (årtal:nummer) om det är fråga om en ny författning.
  • ÅFS XXXX/XX (årtal/nummer) om det är fråga om en ändring av en befintlig författning.

Författningarna är ordnade i kronologisk ordning, så att den nyaste kommer först i listan.

Fullständig och riktig kunskap om de författningar som utgivits i ÅFS fås endast genom att ta del av ÅFS i pappersform.

Den som vill kan prenumerera på ÅFS i tryckt form och kan då ta kontakt med byråsekreterare Pia Grüssner på lagberedningen eller med registratorskontoret. På registratorskontoret finns också lösnummer av enskilda författningar att köpa.

Det går också bra att prenumerera på ÅFS i elektronisk form. Då får du ett e-postmeddelande när nya författningar lagts ut.

REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln av de uppgifter i landskapet Åland som hör till det utbetalande organet för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om upphävande av republikens presidents förordning om fastställande, uppbörd och redovisning av skogsvårdsavgifter i landskapet Åland
LANDSKAPSFÖRORDNING om upphävande av vissa bestämmelser i landskapsförordningen om förarutbildning
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av landskapsförordningen om Ålands Penningautomatförening och dess verksamhet
LANDSKAPSLAG om ändring av kommunallagen för landskapet Åland
LANDSKAPSFÖRORDNING om ändring av 1 § landskapsförordningen om tillämpning på Åland av riksförfattningar om plantmaterial
LANDSKAPSLAG om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftning om säkerhet och utsläppskrav för vattenfarkoster
LANDSKAPSLAG om vattenfarkoster
ÅLANDS LAGTINGS BESLUT om godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
REPUBLIKENS PRESIDENTS FÖRORDNING om skötseln på Åland av förvaltningsuppgifter som gäller de nationella programmen för fonderna inom området för inrikes frågor

Sidor

Publicerad 12.5.2015
Uppdaterad 16.5.2017