Ålands projektgodkännandenämnd

Ålands projektgodkännandenämnd är en myndighet som tillsätts av landskapsregeringen och som prövar om projekt som använder djur för vetenskapliga ändamål eller undervisningsmål ska godkännas. Ålands projektgodkännandenämnd tillämpar genom blankettlag samma regelverk som i riket.

Ansökan om projektgodkännande ställs till Ålands projektgodkännandenämnd, men skickas till och handläggas av landskapsregeringen. Ansökan ska innehålla samma uppgifter och ske på samma blanketter som en motsvarande ansökan i riket, vilket beskrivs närmare och tillhandahålls på Regionförvaltningsverkets webbplats:
Regionförvaltningsverkets webbsida om godkännande för försöksdjur

Ålands projektgodkännandenämnds beslut publiceras på denna webbsida.

Lagstiftning som innehåller bestämmelser om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål: