Kräftor på Åland

Flodkräfta och signalkräfta

På Åland finns två kräftarter, flodkräfta och signalkräfta. Flodkräftan är den ursprungliga hos oss. Det finns uppgifter om att flodkräftor planterades in på Åland på 1500-talet så det är möjligt att kräftor inte fanns i de åländska insjöarna före det. Signalkräftan infördes till Finland och Åland på 1960-talet. Signalkräftan bar också med sig en form av sjukdomen kräftpest, som är dödlig för flodkräftan.

Kräftpest

År 2012 tog landskapsregeringen ett beslut om att förbjuda flyttning och hållande av signalkräfta i förvar, odling, dammar och vattendrag inom landskapet Åland för att förebygga spridning av kräftsjukdomen kräftpest. Se beslutet i bilaga.

Landskapsregeringen känner till att signalkräftor förekommer i Tjudö träsk samt i en odling och i några grävda dammar. Alla andra förekomster som kommer till landskapsregeringens kännedom efter den 7 december 2012 anses olagliga, om man inte kan bevisa att signalkräftorna har funnits i vattendraget före detta datum

Se mera information om kräftor och kräftpest i bilagan Kräftbroschyr.

Publicerad 25.5.2015
Uppdaterad 9.3.2017