Ekologisk produktion

För att få marknadsföra jordbruksprodukter som ekologiskt framställda inom EU och använda uttrycket "ekologiskt odlat/producerat" måste den ekologiska producenten vara ansluten till ett certifieringssystem. Certifieringen för ekologisk produktion garanterar att produkterna uppfyller minimikraven. Detta gäller såväl primärproducenter som vidareförädlare, alltså de som odlar, håller ekologiska djur eller jobbar med ekologiska livsmedel. Också mindre producenter, som bara vill sälja till exempel på marknader, REKO-tillfällen eller i andra sammanhang och som vill använda benämningen "ekologiska produkter", måste ansluta sig till certifieringssystemet.  Ålands landskapsregering upprätthåller ett register över årligen godkända ekologiska producenter, det s.k. ÅKEJ-registret.

Notera att anslutningen till ÅKEJ-registret även kan göras för djur och odling som står utanför Landsbygdsutvecklingsprogrammet eller som ingår i programmet för konventionell produktion. 

Ekoplan och djurhållningsplan

Var och en (t.ex. jordbruk, livsmedelsföretag) som bedriver ekologisk produktion ska alltid ha en uppdaterad ekoplan, se länk nedan. För producenter som också vill certifiera djuren ställs specifika krav på djurhållningen. Ritningar över djurstallarna och rutiner för djurens skötsel skall finnas beskrivet. Djurhållningsplanen kan formuleras fritt eller beskrivas genom att fylla i mallen som finns bland bilagorna.

Digitalt formulär för ny ekoplan

Digitalt formulär för ändrad ekoplan

Ekologiskt godkänt utsäde, godkända handelsgödselmedel och växtskyddsmedel

Vid ekologisk odling skall ekologiskt utsäde användas. Evira upprätthåller ett register över godkända utsädessorter. I sådana fall där tillgången på ekologiskt utsäde är svag kan Ålands landskapsregering bevilja vissa växtsorter generell dispens. De växter som ingår i årets lista finns bland bilagorna. Därutöver har Ålands landskapsregering också möjlighet att bevilja odlarspecifik dispens för konventionellt utsäde på särskilda grunder. Närmare anvisningar finns i blanketten för ansökan om dispens för konventionellt utsäde. Blanketten kan endera fyllas i digitalt eller laddas ner som pdf-fil.

Digitalt formulär för ansökan om dispens för ekologiskt utsäde

Listor över godkända handelsgödselmedel och växtskyddsmedel finns på både Eviras hemsida och på svenska jordbruksverkets hemsida för ekologisk odling. Speciellt det svenska jordbruksverket tillhandahåller lättläst information som den intresserade gärna kan ta del av. Informationen är inte Krav-specifik utan utgår ifrån EU:S regelverk för ekologisk odling.  

Möjliga dispenser i samband med ekologisk animalieproduktion

Det finns möjlighet att bevilja undantag från regelverket till vissa delar. Ifall du tror dig ha behov av det, finns de godtagbara omständigheterna uppräknade i anvisningarna bland bilagorna på denna sida. Själva ansökningsformuläret hittar du här:

Digitalt formulär för dispenser i samband med ekologisk animalieproduktion 

Märkning av ekologiska produkter

Kodnumret för godkänd ekologisk certifiering av Ålands landskapsregering är FI-EKO-401. Det är obligatoriskt att använda EU:s nya logotyp (Europalövet) på konsumentförpackade produkter som producerats inom EU (exempelvis mjöl- eller potatispåsar som marknadsförs till konsumenter).

Användningen av Europalövet är frivilligt på övriga produkter inom ekologisk produktion. I samband med Europalövet ska nämnas var de jordbruksrelaterade råvarorna har producerats (till exempel EU-jordbruk).

Anvisningar och mera information om Europalövet finns på Europeiska kommissionens webbplats. Det går bra att använda andra märkningar som t.ex. KRAV-märket tillsammans med Europalövet.

Läs om Europalövet på Europeiska kommissionens webbplats

Lagstiftning

Nedan finns länkar till gällande EU:s förordningar, hämtade från webbplatsen EUR-LEX, om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Dessa förordningar gäller som sådana, kompletterade med LL om kontroll av ekologisk jordbruksproduktion (1995:52) och LL om ändring av landskapslagen om kontroll av ekologisk jordbruksproduktion (2012:29).

Läs rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91

Läs kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 om tillämpningsföreskrifter för ekologiska produkter med avseende på ekologisk produktion, märkning och kontroll

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 13.3.2017