Styrdokument, rapporter och publikationer

Arbete och pension

Landskapsregeringen är en lagbyggare som tjänar allmänheten öppet, jämlikt och professionellt. Det gör vi genom att förvalta och utveckla självstyrelsen och samhällsresurserna för en hållbar framtid...

Ekonomi

Rapporten är en utvärdering av landskapsandelssystemet, med fokus på vad som hänt efter den reform som trädde i kraft 2008. Utredningen fokuserar på i vilken grad målsättningarna som sattes i samband...

Hälsa och omsorg

Allmän TBE-vaccination på Åland 2006-2013 – utvärdering och rekommendationer.
En rapport som utvärderar projekt Ansvarsfull alkoholservering år 2014.
Avsikten med utredningen ”Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter” var att lyfta fram människor som lever med ekonomiska svårigheter och ge en beskrivning av hur de upplever sin ekonomiska...
I rapporten ingår bl.a. populationsstatistiska uppgifter, familjestatistik, information om dominerande hälsorisker, sjukdomspanoramat samt utnyttjandet av hälso- och sjukvårdens resurser. Vidare...
Ålands landskapsregerings handbok för yrkesverksamma i åtgärdskedjan för personer med riskbruk eller missbruk.
Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland, rapport 2007:5 Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB, har på uppdrag av landskapsregeringen undersökt hur den del av det sociala...
Ålands landskapsregerings utredning om de ekonomiska levnadsvillkoren på Åland för personer med funktionsnedsättning år 2008.
På den här sidan hittar du bl.a. Ålands landskapsregerings åtgärdsprogram för Ålands landskapsregerings funktionshinderspolitik år 2017-2020. Tillgänglighetsinventering Landskapsregeringen låter...
I enlighet med landskapsregeringens budget 2014 har ett förslag till ett familjepolitiskt program för landskapet Åland tagits fram. Tyngdpunkten i programmet är en modern familjepolitik med ett...
Folkhälsorapport 2015 ger en överblick över ålänningarnas hälsa och sjuklighet och hur folksjukdomarna har utvecklats. Rapporten baseras på information fram till 2013 och bygger på statistiskt...
I denna kartläggning kan du hitta det föräldrastöd på Åland som finns att tillgå genom barnets alla åldrar.
En rapport över behovet av halvvägsstöd, alternativt halvvägshem och förslag till stödåtgärder för missbrukare som återvänder färdigbehandlade från behandlingshem och fångar som friskrivs från...
Landskapsregeringen har i enlighet med sitt handlingsprogram låtit utarbeta ett förslag till ett hälsopolitiskt program för landskapet.
Ålands landskapsregerings tillsynsresultat av kommunernas bruk av handikappserviceplaner inom handikappservicen år 2012.
Med kvalitetsrekommendationen önskar landskapsregeringen bidra till utvecklingen av tjänster för äldre. Det övergripande målet är att de tjänster som produceras för äldre, framförallt inom vård och...
Landskapsregeringens riktlinjer och rekommendationer för att skapa möjligast optimala strukturer och innehåll i demensomsorgen och -vården utgående från ett helhetsperspektiv på klienten/patienten...
Landskapsregeringen beslöt 13.11.2007 tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda möjliga former för att förbättra situationen för de pensionstagare som lever under den relativa fattigdomsgränsen...
Enligt landskapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården ska landskapsregeringen årligen anta en plan - socialvårdsplanen - för ordnande av socialvården i landskapet under...
En kartläggning av serviceutbudet 2010.
Här hittar du undersökningar där Ålänningars vanor gällande alkohol- och narkotikabruk samt spelvanor framgår. Undersökningar har gjorts år 2011 och 2016.
Juristfirman Diesen från Stockholm har, på landskapsregeringens begäran, gjort en utvärdering av den s.k. Barnahusmodellen som är en samverkansmodell mellan berörda myndigheter då barn misstänks vara...
Ålands landskapsregerings alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelpolitiska program 2017-2020 Ålands landskapsregerings handlingsprogram mot riskbruk och missbruk – alkohol, narkotika,...
Åtgärder för att förbättra patientsäkerheten av Med. dr. Pia Maria Jonsson, utvecklingschef vid Institutet för hälsa och välfärd.
Arbetsgruppen samlade in information om och beskriver förhållandena inom den åländska äldreomsorgen, och definierar förekommande problem inom omsorgen. I rapporten föreslås lösningar på dessa problem...

Infrastruktur och kommunikationer

I rapporten undersöks hur tillgänglighetsaspekterna i plan- och bygglagstiftningen efterlevs i byggprocessen.

Kultur och fritid

Syftet med det här programmet är att beskriva landskapsregeringens politik på idrotts-, motions- och hälsoområdet, samt de åtgärder som landskapsregeringen planerar att vidta under perioden 2018-2022...
Genom beslut på enskild föredragning har förslag om införande av media-avgift av skattenatur i landskapet överförts till lagberedningen. Förslaget innebär att enskilda personer som tjänar över 14 800...

Miljö och natur

Enligt EU:s nitratdirektiv ska varje medlemsland identifiera områden där det finns vatten som är känsliga för kväveföroreningar och även upprätta särskilda åtgärdsprogram för dessa områden. Dessa så...
Det övergripande syftet med den marina strategin är att skydda och bevara den marina miljön och förebygga försämringar. Medlemsstaterna måste vidta de åtgärder som behövs för att uppnå och...
I EU:s ramdirektiv för vatten erkänns följande: "Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant." Friskt vatten är en livsnödvändighet....

Näringsliv och företagande

En utredning om förutsättning och krav för musselodling för livsmedelsproduktion har gjorts av landskapsregeringen. Utredningens resultat har sammanställts i en rapport som baserar sig på en...
Rapporten är en utvärdering av hur nya lagen om avbytarstöd (2014:53 samt 2015/47)) utfallit. Målsättningen var att ge de åländska husdjursgårdarna möjlighet att beskriva hur de upplevt att den...

Demokrati och hållbarhet

Landskapsregeringen antog en Digital agenda för landskapet Åland 2012. Agendan har som mål att genom it-samverkan omvandla det åländska samhället till ett modernt e-samhälle och prioriterar följande...
Programmet bygger vidare på det första som antogs i februari 2013. Det innehåller mål och åtgärder för främjande av integration vilka kontinuerligt ska följas upp och utvärderas. Hälsa har tillkommit...
Övergripande målsättning 2012-2015 Det övergripande målet för den åländska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma frihet och makt att forma samhället och sina egna liv. På Åland...
Landskapsregeringen arbetar för ett bärkraftigt Åland. Vi gör en kraftsamling för framtiden på flera centrala områden.
Ålands landskapsregering genomförde våren 2017 en enkätundersökning gällande förekomst av våld i nära relationer. Ökad insikt om människors utsatthet för olika typer av våld är en förutsättning för...
Det övergripande målet för den åländska jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma frihet och makt att forma samhället och sina egna liv. På Åland ska kvinnor och män, flickor och...
Syftet med översvämningsdirektivet är att minska ogynnsamma följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Ålands preliminära bedömning av...

Utbildning och lärande

Ålands landskapsregerings rapport om elevers och studerandes hälsa och inlärning år 2015. En kartläggning om samverkan, samarbete och samordning.
Enkäten Hälsa i skola ger information om skolelevernas levnadsförhållanden, skolförhållanden, hälsovanor, upplevd hälsa samt om elev -hälsovården. Enkäten har besvarats av eleverna i klass 8 och 9 i...
Ålands Landskapsregering antog 26.6.2015 ett utbildningspolitiskt program, Kompetens 2025 - Utbildning för en hållbar framtid på Åland. Denna publikation beskriver programmet i en förkortad och...
En rapport som kartlägger grundskolornas drogundervisning och ger förslag till plan för drogundervisning på Åland.

Åländsk lagstiftning

Rapporten är ett tjänstemannaförslag till möjliga förändringar inom kommunal lagstiftning som leder till minskade kostnader för kommunerna. Förslaget överlämnades till landskapsregeringen som...
Publicerad 21.12.2015
Uppdaterad 20.10.2017