Arealstöd inom lantbruket

Landskapsregeringen kan bevilja arealstöd till lantbruket i enlighet med Landsbygdsutvecklingsprogrammet 2014-2020 och de nationella regler som utarbetats utgående från programmet. I Landsbygdsutvecklingsprogrammet finns följande åtgärder som är arealbaserade:

  • Ersättning för miljö- och klimatvänligt jordbruk
  • Ersättning för ekologisk produktion
  • Kompensationsersättning

Miljöersättningen, ersättning för ekologisk produktion och kompensationsersättningen bidrar till Europeiska unionens strategi för smart och hållbar tillväxt. Målet nås genom att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar och genom att bevara och skydda miljön samtidigt som man vill främja ett effektivt resursutnyttjande. De arealbaserade ersättningarna kan beviljas till jordbrukare.

Ersättning för miljö- och klimatvänligt jordbruk

Miljöersättningens primära syfte är att förhindra miljöbelastningen från jordbruket och bevara den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Insatserna som genomförs bidrar också till att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser och ammoniak samt främja kolbindningen inom jordbruket.

Ett optimalt genomförande av insatserna förväntas leda till att stödmottagarna i en större omfattning tar ny teknik i bruk. Åtgärden har således även en betydande inverkan på landsbygdsutvecklingsprogrammets tvärgående mål för miljön, begränsningen av och anpassningen till klimatförändringar samt innovation.

En jordbrukare som vill erhålla miljöersättning ska ingå ett åtagande. Åtagandeperiodens längd är inledningsvis 5 år. Miljöersättningen ska kompensera stödmottagarna för alla eller delar av de merkostnader och inkomstbortfall som de gjorda åtagandena ger upphov till. Miljöersättningen består av sju olika åtaganden som är:

  • Balanserad användning av näringsämnen
  • Skötsel av naturbeten med höga naturvärden
  • Skötsel av kulturmark
  • Anläggning av skyddszoner
  • Ängsvall
  • Riktade insatser på naturbeten
  • Uppfödning av ursprungsraser

Villkoren för de åtaganden som har ingåtts år 2015 0ch 2016 har reviderats år 2017 med anledning av ändringar i tvärvillkorens krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt på grund av det nya nitratbeslutet (2016:41) och kommissionens beslut om att inte till alla delar godkänna landskapsregeringens förslag till ändring av landsbygdsutvecklingsprogrammet. Villkor för åtaganden finns som bilagor, ifyllningsbara mallar för hur dokumentationen kan skötas finns i rutan Blanketter här intill. Länken till Landskapsregeringens nitratbeslut hittar du här.

Ersättning för ekologisk produktion

Ersättningen för ekologisk produktion ska säkerställa en fortsatt ekologisk produktion på Åland. Åtgärden bidrar i första hand till att förbättra vattenförvaltningen men även till att återställa och bevara biologisk mångfald genom att ett ekologiskt lantbruk stärker och ökar den biologiska mångfalden i odlingslandskapet.

Ersättning beviljas både under övergångsperioden och under produktionsskedet och både till ekologisk växtodling och till ekologisk husdjursproduktion. En jordbrukare som vill erhålla ersättning för ekologisk produktion ska ingå ett åtagande. Åtagandeperiodens längd är inledningsvis 5 år.

Kompensationsersättning

Kompensationsersättningen ska kompensera jordbrukare för extrakostnader och inkomstbortfall relaterade till begränsningarna för jordbruksproduktionen så att en fortsatt god förvaltning av jordbruksmarken på Åland kan tryggas. Kompensationsbidraget gör det möjligt att hålla jordbrukslandskapet öppet och skött, att främja hållbara odlingsmetoder och att gynna jordbruksmiljöns mångfald på permanent gräsmark.

Kompensationsersättningen är under programperioden 2014-2020 en ettårig ersättning som inte längre förutsätter att stödmottagaren förbinder sig att fortsätta med jordbruksverksamhet i minst 5 år efter den första utbetalningen av stödet.

Kompensationsersättningen finansieras delvis av landsbygdsutvecklingsfonden och delvis med nationella medel samt genom kompensationsersättningens förhöjning till husdjursproduktion, som finansieras helt nationellt. Kompensationsersättning beviljas för åkermark och för permanent gräsmark/permanenta beten.  

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 3.1.2018