Senaste nytt från Ålands landskapsregering

FÖRHINDRA SPRIDNING AV FÅGELINFLUENSA 27.02.15
Landskapsregeringen påminner om att fjäderfän ska skyddas från kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen. Avsikten är att förhindra spridning av fågelinfluensa.
Meddelande om offentlig delgivning 27.02.15
Ålands landskapsregering beslöt den 26.2.2015 att utställa vägplan för byte av bro till rörbro samt förbättring av bygdeväg 890, sektion 0-430, vid Fiskökroken i Brändö kommun.
Nya byggbestämmelser från 1 mars 2015 26.02.15
Landskapsregeringen har antagit nya byggbestämmelser. De nya byggbestämmelserna träder ikraft den 1 mars 2015 med en övergångsperiod fram till 1 januari 2016.
Trafikmeddelande 26.02.15
Kalmarnäs korsningsområde
Reformen av Ålands självstyrelselag i regeringens aftonskola 26.02.15
Beredningsarbetet för att utveckla Ålands självstyrelse behandlades idag vid en gemensam aftonskola, där lantrådet Camilla Gunell, vice lantrådet Roger Nordlund, kansliminister Wille Valve och förvaltningschef Dan E. Eriksson representerade Ålands landskapsregering.
Landskapsregeringen främjar företags internationalisering 26.02.15
Äntligen klartecken för jämställt stöd till åländska vindkraftföretag 25.02.15
Vid sitt möte idag gav riksdagens grundlagsutskott genom sitt utlåtande till ekonomiutskottet klartecken till att också åländska vindkraftbolag får ta del av det statliga produktionsstödet.
Landskapsregeringens följer upp ”Ett tillgängligt Åland” 18.02.15
År 2013 antog landskapsregeringen ett funktionshinderspolitiskt åtgärdsprogram ”Ett tillgängligt Åland” för perioden 2013-2016. En viktig fråga under programarbetet var att säkerställa att man faktiskt går från ord till handling. Nu har landskapsregeringen gjort en uppföljning av det arbete som den egna förvaltningen, ÅHS och AMS utfört under programperiodens första två år, år 2013-2014.
Enklare för hushållen att lämna kasserade elektriska och elektroniska produkter för återvinning 06.02.15
Ändrad lagstiftning om insamling av elektriska och elektroniska produkter samt insamling av batterier och ackumulatorer gör det enklare för konsumenterna. Landskapsregeringen har den 5 februari godkänt en ny förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter samt en förordning om batterier och ackumulatorer. Genom förordningarna främjas separat insamling och materialåtervinning av kasserade produkter.
Ansökan om anslag för utvecklingsarbete och/eller forskning inom hälso- och sjukvård med specifik åländsk anknytning 03.02.15
Landskapsregeringen anslår årligen 20 000 euro för utvecklingsarbete som syftar till att direkt eller indirekt förbättra förutsättningarna för god hälsa samt hälso- och sjukvård för landskapets invånare.
Se tidigare nyheter >>

 
Sök i landskapsregeringen:
  
Det här arbetar avdelningarna med.

Sök ämnesord