Projekt Västra Föglö

Denna miljökonsekvensbedömning, MKB, tillhör projekt västra Föglö som är ett delprojekt inom Kortruttsprojektet. Projekt västra Föglö syftar till förkorta färjerutten mellan Svinö och Föglö genom att bygga ett nytt färjfäste på Gripö eller Långholmen. Därifrån föreslås en ny vägförbindelse med en bro över Spetalsund mellan Gripö och Degerö, samt en ny väganslutning till befintligt vägnät på Degerö. I projektet ingår också en ny farled från nytt färjfäste som ansluter till befintlig farled.
I MKB:n har påverkan på de miljöaspekter som anses relevanta analyserats. Dessa är kulturmiljö, landskapsbild, naturmiljö, rekreation och friluftsliv, vattenmiljö, buller, risk och säkerhet, klimat, och sociala värden.
Avgränsningssammanträde för allmänheten med information om projektet och MKB:n genomfördes i juni 2015. Utkastet till MKB:n delgavs myndigheter och allmänheten under fyra veckor och justerades utgående från inkomna synpunkter till slutlig version som fastställdes 31.08.2016.

Publicerad 30.3.2016
Uppdaterad 6.2.2017