Investeringsstöd

Ändamål

Syftet med projektbidrag är att främja en bred och mångfacetterad medborgarverksamhet i det åländska samhället. Medel från penningautomatföreningens avkastning ska stöda projekt och ändamål inom verksamhetsområden som är till gagn i det åländska samhället och som kan antas gynna penningautomatföreningens verksamhet och ändamål.

Byggnads- eller anskaffningsprojekt för vilka totalkostnaden uppgår till minst 30 000 euro och som är tidsmässigt avgränsat med start- och slutdatum (moment 35 000).

Mindre byggnads- och anskaffningsprojekt för idrottsändamål, understigande 30 000 euro, behandlas av Ålands Idrottsförbund som grund för landskapsregeringens beslut (moment 51 500).

Ungdomslokalers, byagårdars och kulturföreningslokalers renovering, behandlas av Kulturdelegationen (moment 51 600).

Stödtagare

Sociala, miljö-, ungdoms-, idrotts- och övriga verksamheter som inte kan hänföras till de nämnda och uppfyller ovan angivet ändamål, förutom kulturell verksamhet (se dock undantag moment 51600).

På Åland hemmahörande ideella föreningar, annan juridisk person eller företag som kan definieras som socialt företag vilka har varit registrerade minst ett kalenderår före ansökningsåret och bedrivit verksamhet. Därtill kan på Åland hemmahörande kommuner erhålla projektbidrag för projekt inom sådant verksamhetsområde som kan stödas med penningautomatmedel.

Den stödberättigade organisationens verksamhet ska främja och stödja allmännyttigt eller annat allmänt ändamål.

Stöd

Stödet ges som bidrag. Bidrag för byggnads- eller anskaffningsprojekt (minst 30 000 euro) kan uppgå till högst 25 procent av godtagbara kostnader (moment 35000). Avvikelse från grundprinciperna kan göras efter särskild prövning.

Bidrag för mindre byggnads- och anskaffningsprojekt för idrottsändamål (understigande 30 000 euro) kan uppgå till högst 50 procent av godtagbara kostnader beroende på anskaffningens karaktär och inverkan på utövandet av idrotten, samma gäller kulturändamål (moment 51500, 51600).

Kostnader som uppstått före ansökan inlämnats anses inte vara godkända kostnader.

Ansökan

Ansökan görs digitalt. Formulären avser både bidrag och lån. Se Blanketter i rutan här intill.

Formuläret om investeringsstöd avser anläggningar och byggnader över 30.000 euro. En exempelmall för ifyllnad av blanketten finns under Bilagor.

Formuläret om utrustning avser anskaffning av utrustning upp till maximalt 30.000 euro. En exempelmall för ifyllnad av blanketten finns under Bilagor.

Principer

De av landskapsregeringen antagna principerna för investeringsbidrag, se bilaga.

Kontakt

  • Ålands Idrott; Idrottsverksamhet inklusive beredning av idrotts- och sportanläggningar som understiger 30 000 euro. Jani Westerlund, telefon: +358 18 17208
  • Byråchef Jan-Ole Lönnblad; Kultur- och Ungdomsverksamhet, beslutar om idrotts- och sportanläggningar.
  • Budget- och finansieringshandläggare Annelie Karlberg; Allmän verksamhet, Räddningsverksamhet och särskilda ändamål samt bidrag och lån för anläggningsprojekt där anskaffningskostnaderna överstiger 30 000 euro
Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 21.6.2017