Skogsbruksplaner

Skogsbruksplanen hjälper dig att sköta din skog. I skogsbruksplanen hittar du förslag på avverkningar och skötselåtgärder för en tioårsperiod. Skogsbruksplanens åtgärdsförslag är inte bindande, det kan finnas andra bra alternativ. Skogsbruksplanen kan användas som grund för skogsvärdering i samband med t.ex. generationsväxling eller delning av fastigheter.

Skogscertifiering och skogsbruksplaner

Skogscertifieringen (PEFC) kräver att minst 50 % av den certifierade arealen täcks av skogsbruksplaner. Du måste inte ha en skogsbruksplan för att delta i certifieringen, men genom att skaffa en skogsbruksplan hjälper du till att upprätthålla certifikatet för hela Åland.

Skogsbruksplanens innehåll

I skogsbruksplanen finns uppgifter om t.ex. arealer, virkesförråd, avverkningsmängder och markens egenskaper. På skogsbruksplanens kartor ser du var avverkningsmöjligheterna och skötselbehoven finns i din skog. Skogsbruksplanen innehåller även en prognos för hur skogen utvecklas om du följer de föreslagan åtgärderna.

Kända fornminnen och värdefulla livsmiljöer (biotoper) som är skyddade enligt lag beskrivs i skogsbruksplanen. Uppgifterna hjälper dig att bevara värdefulla natur- och kulturobjekt och undvika att de skadas.

Hur görs en skogsbruksplan

Beståndsuppgifterna till planerna har tagits fram genom ett fjärranalysprojekt som landskapsregeringen med flera genomfört under åren 2013-2015. Skogarna har analyserats med hjälp av flygbilder, laserskanning och mätningar i fält. Uppgifterna granskas och korrigeras vid behov i terrängen av planeraren. Uppgifter om biotoper och fornminnen hämtas från miljö- och museibyrån.

Skaffa skogsbruksplan

Du kan beställa en skogsbruksplan direkt från Ålands landskapsregering, men det går också bra att beställa via Ålands skogsvårdsförening. När skogsbruksplanen är färdig går vi igenom förslagen tillsammans med dig och skogsvårdsinstruktören för ditt distrikt.

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 12.6.2015