Ekologisk produktion - Årlig certifiering

Kontrollbesök är en förutsättning för certifiering

En inledande kontoll vid övergång till ekologisk odling innebär att samtliga åkerskiften och produktionsutrymmen genomgås och ett klarläggande om att odlingsåtgärderna och produktionsförhållandena motsvarar produktionsvillkoren fastställs. Därefter företas minst en årlig kontroll där åkrar slumpartat utväljs för fysisk kontroll. Dokumentationen skall alltid vara uppdaterad. Företag som vidareförädlar ekologiska produkter kontrolleras på samma sätt. Kontrollen är avgiftsfri.

Råmaterialets ursprung, hur ekoprodukterna har tagits fram, hur man håller de ekologiska produkterna skilt från konventionella produkter för att undvika förväxling samt märkning av förpackningar är områden som granskas.

Sedan år 2016 behöver en årlig anhållan om elektronisk kontroll inte lämnas in. Är du  ansluten till ÅKEJ-registret får du automatiskt en kontroll av din ekologiska produktion. Viktigt är därför att fortsättningsvis lämna in en anmälan om utträde ur registret om du avser att upphöra med ekologisk produktion. På samma blankett kan du också anmäla om byte av odlare, t.ex. vid generationsväxlingsskifte. Blanketten i pdf-format hittar du i rutan Blanketter här intill. 

Vid den årliga certifieringen kan odlaren också samtidigt bli certifierad enligt de villkor som organisationerna KRAV och LUOMU ställer, om man betalar avgift för detta. För de flesta odlare/förädlare ger detta dock inget mervärde. För den åländska konsumenten är det gröna EU-lövet och ÅKEJ-certifiering ett tryggt varumärke. 

Ansökan om KRAV-anslutning:
Telefon +46 18 158900
E-post info@krav.se

Rätten att använda LUOMU-solmärket ansöks hos Evira. Blanketten kan laddas ner från Eviras webbplats.

Eviras webbplats

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 19.6.2017