En hand som lämnar röstsedel i valurna

Demokrati och hållbarhet

Den offentliga makten på Åland utgår från landskapets invånare genom lagtings- och kommunalval som hålls vart fjärde år. I lagtingsvalet väljs 30 medlemmar till Ålands lagting. Lagtingets uppgift är att stifta lagar på de områden där landskapet har behörighet. Lagtinget beslutar också om landskapets budget. Efter varje val tillsätts Ålands landskapsregering som har den verkställande makten och sköter landskapets förvaltning.

Jämlikhet, integration och flyktingmottagande

Jämlikhet innebär att alla människor har lika värde. Ålands landskapsregering arbetar för jämlikhet bland annat genom att erbjuda kommunerna kunskap om integration och flyktingmottagande. Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en likvärdig behandling.

Jämställdhet

Jämställdhet är en av grundförutsättningarna för ett demokratiskt och hållbart samhälle. Jämställdhet handlar om att ta tillvara såväl flickors och pojkars som kvinnors och mäns resurser, kunskap och erfarenhet. Jämställdhet innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. I arbetet med att nå ett jämställt samhälle är kunskap om kvinnors och mäns villkor i samhället, arbetslivet och familjen en förutsättning. Genom kunskap kan vi identifiera, synliggöra och analysera strukturer i det åländska samhället som bidrar till ojämställdhet och jämställdhet.

Hållbar utveckling

Landskapsregeringen bedriver ett proaktivt sektoröverskridande utvecklings- och hållbarhetsarbete. Bakgrunden till utvecklings- och hållbarhetsarbetet är lagtingets och landskapsregeringens gemensamma strävan om ett bärkraftigt och hållbart Åland senast 2051.

Nyheter inom Demokrati och hållbarhet

27.11.2017 - Utvecklings- och hållbarhetsrådet möttes den 17 november på Himmyra gård
Intensivt och innehållsrikt möte för utvecklings- och hållbarhetsrådet den 17 november. På agendan stod bland annat en fokusdiskussion om det sjunde strategiska utvecklingsmålet: hållbara och...
Läs mer om Utvecklings- och hållbarhetsrådet möttes den 17 november på Himmyra gård ›
23.11.2017 - Invånarenkäten gällande gränsjusteringar är utskickad
De rådgivande invånarenkäterna gällande gränsjusteringar i Ängö-Bussö- respektive Nåtö-Järsö-områdena är nu utskickade. Frågeformuläret är riktat till de tillsammanlagt 299 personer som har fyllt 16...
Läs mer om Invånarenkäten gällande gränsjusteringar är utskickad ›
10.11.2017 - Ålands landskapsregering har publicerat utredningen Våld i nära relationer på Åland 2017 – Undersökning om förekomst av våld i nära relationer
Ålands landskapsregering genomförde våren 2017 en enkätundersökning gällande förekomst av våld i nära relationer. Ökad insikt om människors utsatthet för olika typer av våld är en förutsättning för...
Läs mer om Ålands landskapsregering har publicerat utredningen Våld i nära relationer på Åland 2017 – Undersökning om förekomst av våld i nära relationer ›
25.10.2017 - Finström, Geta och Sund - en kommun?
Landskapsregeringens utredare Siv Sandberg är klar med sin kommunindelningsutredning för Finström, Geta och Sund. Sandbergs sammantagna bedömning är att det finns förutsättningar för en...
Läs mer om Finström, Geta och Sund - en kommun? ›
25.9.2017 - Kommunreformen går vidare
Genom beslut på enskild föredragning förs idag arbetet med kommunreformen vidare till lagberedningen. Avsikten är att Åland lagting till våren 2018 ska få två lagförslag till behandling, ett om ny...
Läs mer om Kommunreformen går vidare ›
Publicerad 22.4.2015
Uppdaterad 8.4.2016