En hand som lämnar röstsedel i valurna

Demokrati och jämställdhet

Rätten att påverka samhällsutvecklingen, rättsstaten, mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet hör till grundförutsättningarna för ett demokratiskt och hållbart samhälle. Dessa grundförutsättningar ska genomsyra hela det åländska samhället på alla nivåer. 

På den här sidan samt tillhörande undersidor kan du läsa mer om de olika demokratiska grundförutsättningarna. 

Den representativa demokratin

Till den representativa demokratin hör att den enskilde har rätt att påverka samhällsutvecklingen genom att ta del i allmänna val och folkomröstningar och att ta medborgarinitiativ. 

Den offentliga makten på Åland utgår från folket. Enligt självstyrelselagen företräds landskapet Ålands befolkning i fråga om självstyrelsen av Ålands lagting. Lagtinget består av 30 ledamöter som väljs för fyra år åt gången. 

Alla röstberättigade har lika rösträtt i val till lagtinget där lagtingsledamöterna väljs genom direkta, proportionella och hemliga val. Ordinarie lagtingsval förrättas den tredje söndagen i oktober vart fjärde år. Samtidigt förrättas även ordinarie kommunalval. Du kan läsa mer om val på Åland här

Efter varje lagtingsval tillsätts Ålands landskapsregering som har den verkställande makten och sköter landskapets förvaltning. Landskapsregeringens medlemmar ska åtnjuta lagtingets förtroende (parlamentarism). Här kan du läsa mer om Ålands regering

På Ålands lagtings hemsida finns mer information om lagtinget och Ålands självstyrelse

Jämställdhet och mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter innebär att alla människor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. De slår fast att alla människor, oavsett var de bor, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det här kallas också för jämlikhet. 

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

Jämställdhet omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och våld. I arbetet med att nå ett jämställt samhälle är kunskap om kvinnors och mäns villkor i samhället, arbetslivet och familjen en förutsättning. Du kan läsa mera om landskapsregeringens jämställdhetspolitik här.

Integration och flyktingmottagande

Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en likvärdig behandling.

Du kan läsa mer om integration här.