En hand som lämnar röstsedel i valurna

Demokrati och jämställdhet

Den offentliga makten på Åland utgår från landskapets invånare genom lagtings- och kommunalval som hålls vart fjärde år. I lagtingsvalet väljs 30 medlemmar till Ålands lagting. Lagtingets uppgift är att stifta lagar på de områden där landskapet har behörighet. Lagtinget beslutar också om landskapets budget. Efter varje val tillsätts Ålands landskapsregering som har den verkställande makten och sköter landskapets förvaltning.

Demokrati innebär allmänna val, åtgärder för att stärka och stöda individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och trygga de mänskliga rättigheterna

Jämlikhet och mänskliga rättigheter

Jämlikhet innebär att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla människor. De slår fast att alla människor, oavsett var de bor, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Mänskliga rättigheter, demokrati och jämlikhet hör ihop och ska genomsyra hela Ålands politik.

Jämställdhet

Jämställdhet är liksom jämlikhet en av grundförutsättningarna för ett demokratiskt och hållbart samhälle.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och fysisk integritet. I arbetet med att nå ett jämställt samhälle är kunskap om kvinnors och mäns villkor i samhället, arbetslivet och familjen en förutsättning. Genom kunskap kan vi identifiera, synliggöra och analysera strukturer i det åländska samhället som bidrar till ojämställdhet och jämställdhet.

Integration och flyktingmottagande

Det övergripande målet för den åländska integrationspolitiken är att alla kvinnor, män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla områden i livet. Åland ska vara ett inkluderande samhälle där alla garanteras en likvärdig behandling.