Fem stycken staplar med olika valörer av euromynt

Ekonomi

Självstyrelsen innebär att landskapet bestämmer över budgeten inom de områden där Åland har lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet. Varje höst lämnar landskapsregeringen ett budgetförslag till lagtinget som fattar beslut om budgeten.

Skattesystemet och finansieringen av det offentliga Åland

De flesta skatter som uppbärs i landskapet är statliga och går in i statens budget. I gengäld för de uppgifter som landskapet sköter återför staten varje år medel till Åland genom en särskild avräkning (avräkningsbeloppet) och en skatteavräkning.

Avräkningsbeloppet och skatteavräkningen utgör ungefär 75 procent av de totala intäkterna i landskapets budget. Övriga intäkter består av exempelvis inkomster från landskapets egen verksamhet som till exempel patientavgifter från hälso- och sjukvården, avgifter för resor med skärgårdsfärjorna samt medieavgift, avkastning från Ålands Penningautomatförening och utdelning från ägarandelar i bolag.

Skattegränsen

Även om Åland är med i EU finns det en skattegräns mellan Åland och resten av EU. Tack vare skattegränsen kan försäljningen av skattefria varor på färjor och flyg mellan Åland och andra EU-länder fortsätta. Tax-free försäljningen är mycket viktig för rederiernas verksamhet och därmed också för hela den åländska ekonomin, samt för transporter och möjligheten att resa till och från landskapet.

Skattegränsen innebär bland annat att handel till och från Åland med varor alltid är export och import, även vid handel med andra EU-länder.