Vägens olika områden beskrivs på bilden

Skyltning längs väg

Alla former av skyltning längs en vägs väg-, sido-, skydds-, eller frisiktsområde kräver tillstånd av väghållaren. 

Landskapsregeringen är väghållare för landsvägar och bygdevägar. Skyddsområdet sträcker sig 20 meter från landsväg och 12 meter från bygdeväg räknat från vägens mitt. För närmare information om Ålands landskapsregerings vägar, landsvägar och bygdevägar se bilaga här intill.

Polisen eller väghållaren får omedelbart avlägsna anordning som satts upp utan tillstånd. 

Alla vägmärken som sätts upp inom vägområdet ska följa landskapsförordning (2005:35) om vägmärken. Skyltning utanför vägområdet behöver inte följa denna förordning. För behandling av ansökan om vägmärke debiteras en avgift. För en ändring av beviljat tillstånd, t.ex. plats för eller text på uppsatt vägmärke, ska skyltägare ta kontakt med landskapsregeringen.  

Om ansökan beviljas står sökanden för kostnaderna för skyltning och dess uppsättning. Uppsättningen utförs av landskapsregeringens vägunderhåll.

Faktorer som begränsar skyltning inom vägområdet är trafiksäkerhet, utrymmesbrist och ifall området ifråga betraktas som tätort. Skyltning påverkar både sikt och trafikanternas uppmärksamhet. Skyltning till enskilda verksamheter tillåts inte inom tätort, eller områden som betraktas som tätort. Mer utförlig information om skyltning inom vägområde hittas i bilagan Anvisningar om vägvisning.

Inom planerat område

Inom detaljplanerat område sträcker sig området inom vilket tillstånd för skyltning krävs av väghållaren till vägområdet, som normalt når åtminstone en meter från yttre kanten av diket, eller om dike inte finns, vägslänten eller -skärningen.  Variationer kan förekomma i enlighet med vägförättning. Utanför vägområdet inom detaljplanerat område ska tillstånd sökas av kommunen.

Inom vägens skyddsområde

Utanför vägområdet krävs tillstånd också alltid av fastighetsägare om sökanden inte är densamma, landskapsregeringen är dock restriktiv med tillstånd för skyltning inom skyddsområde. 

Tillståndsvillkor

I tillståndet ställs krav på vägmärkets utformning, placering, förnyelse eller borttagande vid behov samt finansiering.

Ansökan

Prövning av anhållan kostar 173 € för permanent skyltning och säsongsskyltning inom vägområde. För tillfällig skyltning är kostnaden 54 € för prövning.

Laghänvisning

Vägtrafiklag (2023:108) för landskapet Åland

Landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland

Landskapsförordning (2005:35) om vägmärken