Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Gränshinder

Att ”Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.” Det är kärnan i den nya visionen som antogs av de nordiska statsministrarna den 20 augusti 2019. I visionen ligger också meningen att underlätta mobiliteten mellan de nordiska länderna.

Nordiska ministerrådets Gränshinderråd har sedan 2014 haft uppgiften att arbeta för att:

  • att eliminera eller avklara existerande gränshinder mellan de nordiska länderna
  • att förebygga uppkomst av nya gränshinder
  • att öka och effektivisera informationstjänsterna

Rapportera ett möjligt gränshinder

För att rapportera ett möjligt gränshinder har vi tagit fram ett formulär som kan fyllas i och tjänar som ett underlag för en bedömning. Den bedömning som görs är juridisk för att få en kvalitetssäkring där de aktuella ländernas regeringar får uttala sig. Andra faktorer är: handlar det om bristande information, ligger det inom definitionen för ett gränshinder eller har hindret behandlats tidigare? Gör en inrapportering så tas frågan upp för en bedömning om det fortsatta arbetet.

Digitalt formulär för att rapportera möjliga gränshinder

Definition av gränshinder

I det nordiska gränshindersamarbetet är gränshinder ”lagar, offentliga regler eller praxis som hämmar individers mobilitet eller företags möjligheter att verka över gränserna i Norden”. Att olika ersättningsnivåer och skatter förekommer i de nordiska länderna är inte gränshinder. Däremot betraktas det som ett gränshinder om en person på grund av sin mobilitet får sämre villkor än andra personer i en jämförbar situation, såväl i bosättningslandet som i arbetslandet.

Statsministrarnas deklaration ger Gränshinderrådet mandat

I oktober 2013 antog de nordiska statsministrarna en deklaration som ger Gränshinderrådet ett starkt stöd och mandat för att få arbetet med gränshinder upp på högsta möjliga politiska nivå med nedanstående mål.

Ur statsministrarnas deklaration:

För att uppnå detta bör vi ha som mål:

  • att verka för en öppen och välfungerande gemensam arbetsmarknad.
  • att skapa bästa möjliga förutsättningar för nordiska företag att verka över gränserna i Norden.
  • att så långt det är möjligt säkra ett likartat genomförande av EU-rättslig lagstiftning i Norden genom en löpande dialog mellan de nordiska länderna.
  • att verka för att länderna samråder, när så behövs, när nya eller ändrade lagar och regler införs i syfte att undvika att nya gränshinder uppstår.

Gränshinderrådets verksamhet juli 2019 till juni 2020

För att läsa om detaljerna i Gränshinderrådets arbete och de aktuella hinder som prioriterats kan man läsa den senaste verksamhetsrapporten på norden.org

Gränshinderrådets verksamhetsrapport på norden.org

Publicerad 7.2.2020 kl. 10:15
Uppdaterad 21.12.2020 kl. 14:32