Gränshinder

Att ”Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.” Det är kärnan i den nya visionen som antogs av de nordiska statsministrarna den 20 augusti 2019. I visionen ligger också meningen att underlätta mobiliteten mellan de nordiska länderna.

Nordiska ministerrådets Gränshinderråd har sedan 2014 haft uppgiften att arbeta för att:

 • att eliminera eller avklara existerande gränshinder mellan de nordiska länderna
 • att förebygga uppkomst av nya gränshinder
 • att öka och effektivisera informationstjänsterna

Rapportera ett möjligt gränshinder

För att rapportera ett möjligt gränshinder har vi tagit fram ett formulär som kan fyllas i och tjänar som ett underlag för en bedömning. Den bedömning som görs är juridisk för att få en kvalitetssäkring där de aktuella ländernas regeringar får uttala sig. Andra faktorer är: handlar det om bristande information, ligger det inom definitionen för ett gränshinder eller har hindret behandlats tidigare? Gör en inrapportering så tas frågan upp för en bedömning om det fortsatta arbetet.

Digitalt formulär för att rapportera möjliga gränshinder

Definition av gränshinder

I det nordiska gränshindersamarbetet är gränshinder ”lagar, offentliga regler eller praxis som hämmar individers mobilitet eller företags möjligheter att verka över gränserna i Norden”. Att olika ersättningsnivåer och skatter förekommer i de nordiska länderna är inte gränshinder. Däremot betraktas det som ett gränshinder om en person på grund av sin mobilitet får sämre villkor än andra personer i en jämförbar situation, såväl i bosättningslandet som i arbetslandet.

Statsministrarnas deklaration ger Gränshinderrådet mandat

I december 2021 antog de nordiska statsministrarna en deklaration som ger Gränshinderrådet ett starkt stöd och nytt mandat för att få arbetet med gränshinder upp på högsta möjliga politiska nivå med nedanstående mål.

Där framgår bland annat att:

Gränshinderrådet ska arbeta för att lösa gränshinder som rör privatpersoner och näringslivet, samt bidra till ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden. Övergripande kan dessa huvuduppgifter delas in i åtta punkter som utgör kärnan i Gränshinderrådets arbete:

 1. Att bidra till Vision 2030 och särskilt föra upp gränshinder och nordisk mobilitet på den nordiska dagordningen för att bidra till ett mer integrerat Norden.
 2. Att avklara fem till åtta gränshinder per år och sträva efter att prioriterade gränshinder avklaras inom fem år och vid behov, utanför den ordinarie gränshinderprocessen, ad-hoc prioritera gränshinder eller andra problem som påverkar integration mellan de nordiska länderna.
 3. Att, tillsammans med ansvariga sektorer på Nordiska ministerrådet och som led i att främja nordisk integration och mobilitet, arbeta med övergripande frågor som utgör gemensamma gränshinderproblem i Norden. 
 4. Att genom tvärsektoriellt samarbete med sektorerna i Nordiska ministerrådet avklara gränshinder som är kopplade till en specifik sektor
 5. Att minst en gång per år lyfta och ha dialog om gränshinderarbetet med MR-SAM och vid behov även med andra relevanta ministerråd och tjänstemän (MR/ÄK); därutöver utgör Generalsekreteraren en länk till ministerråden.
 6. Att initiera nödvändiga relevanta redogörelser och analyser och bidra till lösningsorienterade seminarier som kan stödja arbetet med att undanröja och förebygga gränshinder i Norden.
 7. Att stärka och utveckla samarbetet med informationstjänsterna som har en central roll i gränshinderarbetet angående identifiering av gränshinder och mobilitetsfrämjande informationsinsatser.
 8. Att i kristider bidra till ett bättre kunskapsunderlag för en mer effektiv nordisk samordning rörande mobilitetsproblem genom att uppmärksamma nationella regeringar och relevanta ministerråd samt sektorer om problem som uppstår i Norden och inte minst i gränsregionerna, samt stå till förfogande med sin kunskap och sitt nätverk.   

Gränshinderrådets verksamhet

För att läsa om detaljerna i Gränshinderrådets arbete och de aktuella hinder som prioriterats kan man läsa den senaste verksamhetsrapporten på norden.org

Gränshinderrådets verksamhetsrapport på norden.org