Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Bilden föreställer ett virkesupplag

Virkesupplag

Till följd av stormen Alfrida januari 2019 gäller from 11.1.2019 ett förenklat anmälningsförfarande vid virkesupplag längs med landskapets vägar, dvs. landsvägar och bygdevägar. 

Normalt krävs ett tillstånd för att hålla upplag inom vägs sido-, skydds- eller frisiktsområde längs med landskapets vägar. I samband med stormen Alfrida fälldes stora mängder träd och det finns ett stort behov av virkeslagring på olika platser och även invid landskapets vägar. Ålands landskapsregering har därför beslutat att införa ett förenklat förfarande, ett anmälningsförfarande, gällande upplag på dessa platser.

Anmälningsförfarandet gäller tills vidare.

Hur görs en anmälan om virkesupplag?

Klicka på länken nedan för att komma till anmälningssidan. Fyll sedan i informationen som krävs.

Länk till digital anmälan om virkeslagring

Anmälan kan också göras via blanketten Anmälan om virkeslagring (pdf) som finns i rutan Blanketter här intill.

Vilken information krävs för anmälan?

Kontaktuppgifter, tidpunkt för placeringen av upplaget och markering av upplaget på karta. 

Varför behövs informationen?

Felaktigt placerat virkesupplag utgör en trafikfara och kan även vara en olägenhet för väghållningen. Det är av stor vikt för väghållaren att känna till var virkesupplag är placerade samt vem som är ansvarig för de olika upplagen, så att ansvarig vid behov kan kontaktas.

Avgiftsfri anmälan

Anmälan om virkesupplag inom vägs sido-, skydds- eller frisiktsområde, är avgiftsfri.

Hur ska upplaget placeras?

Anmälan förutsätter att virkesupplag placeras och utformas enligt Ålands landskapsregerings instruktioner och anvisningar.

Dessa instruktioner finns samlade i ”Virkeslagring längs med väg” i rutan Bilagor här intill. Instruktionerna berättar tydligt hur ett upplag ska placeras och utformas när det ska läggas upp längs en landsväg eller bygdeväg.

Instruktionerna bör även i tillämpliga delar användas i samband med virkesupplag längs kommunala och privata vägar.

Notera särskilt att upplag inte får placeras inom vägområdet och att placeringen alltid ska väljas så att trafiksäkerheten påverkas så lite som möjligt.

Ålands landskapsregering kan kräva att trafikfarliga upplag ska flyttas, på bekostnad av den som är ansvarig för upplaget.

Önskvärd information

Det rekommenderas att virkesupplag märks ut på plats med kontaktuppgifter.

Begränsningar i vägnätet

Broarna är viktbegränsade på grund av att deras konstruktion eller skick inte tål högre totalmassor eller axeltryck än vad bron är skyltad för. Ålands landskapsregering beviljar inte undantag för att köra transporter som överskrider dessa begränsningar.

Utöver viktbegränsningar för broar finns även andra begränsningar i vägnätet, t.ex. höjdbegränsning av tunneln vid Färjsundsbron. 

Läs om samtliga begränsningar i vägnätet

Laghänvisning

41-42 § landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland 

67 § vägtrafiklag (1983:27) för landskapet Åland

Publicerad 22.2.2018 kl. 09:42
Uppdaterad 19.3.2021 kl. 14:58