Bilden föreställer ett virkesupplag

Virkesupplag

Hur ska upplaget placeras?

Virkesupplag längs landsväg eller bygdeväg ska placeras och utformas enligt Ålands landskapsregerings instruktioner och anvisningar. Dessa instruktioner finns samlade i bilagan ”Instruktion för lagring, lastning och lossning av virke invid allmän väg”, som ligger under bilagor. Notera särskilt att upplag inte får placeras inom vägområde och att placering alltid ska väljas så att trafiksäkerheten inte påverkas.

Felplacerade och -utformade upplag

Ålands landskapsregering kan kräva att trafikfarliga virkesupplag ska flyttas, på bekostnad av den som är ansvarig för upplaget.

När krävs tillstånd?

Tillstånd krävs för att hålla virkesupplag längs med landskapets huvudvägar, dvs. landsväg nr 1 Hammarlandsvägen/Eckerövägen, landsväg nr 2 Nya Godbyvägen/Sundsvägen, landsväg nr 3 Lemlandsvägen/Långnäsvägen, landsväg nr 4 Getavägen och landsväg nr 40 Emkarbyvägen. För övriga landsvägar och bygdevägar krävs inget tillstånd för att hålla virkesupplag, om upplagen placeras och utformas enligt anvisningar i bilagan ”Instruktion för lagring, lastning och lossning av virke invid allmän väg”

Enligt lag är det förbjudet att inom vägs sido-, skydds- eller frisiktsområde utan tillstånd hålla upplag som kan medföra trafikfara eller olägenhet för väghållningen. Landskapsregeringen har dock gjort bedömningen att, om virkesupplag placeras och utformas enligt anvisningar i bilagan ”Instruktion för lagring, lastning och lossning av virke invid allmän väg” så medför dessa ingen fara för samfärdseln eller olägenhet för väghållningen.

Vad gäller för tillståndspliktiga virkesupplag?

Om möjlighet finns ska upplag av virke och energived alltid lagras utanför vägens skyddsområde (12 m från bygdevägs mittlinje och 20 m från landsvägs mittlinje). Landskapsregeringen kan dock bevilja tillstånd för att hålla upplag av virke inom skyddsområde för landsvägar nr 1, 2, 3, 4 och 40, om inga andra lösningar är möjliga och förutsättningar finns. Vid bedömningen utvärderas trafiksäkerheten (t.ex. sikt) och konsekvenser för väghållningen.

Hur söks tillstånd?

Tillstånd söks genom att fylla i det digitala formuläret eller genom att skicka in en pappersansökan till landskapsregeringens registratur. Det digitala formuläret och pappersansökan finns under Blanketter. Ansökan ska vara landskapsregeringen tillhanda minst två veckor före planerad åtgärd.

Kostnad

För prövning av ansökan om tillstånd för att hålla upplag inom skyddsområdet för allmän väg erläggs en avgift om 160 €.

Övrig information

Tillstånd för breddning av lantbruks- och skogsbruksinfart

Skogsägare har möjlighet att ansöka om att bredda sin lantbruks- och skogsbruksinfart för att undvika virkesupplag längs med allmänna vägar.

Läs om hur du ansöker om väganslutning 

Begränsningar i vägnätet

I landskapets vägnät finns ett antal viktbegränsade broar, vars konstruktion eller skick inte tål högre belastning (totalmassa eller axeltryck) än vad bron är skyltad för. Ålands landskapsregering beviljar inte undantag för att köra transporter som överskrider dessa begränsningar.

Utöver viktbegränsningar för broar finns även andra begränsningar i vägnätet. Läs om samtliga begränsningar i vägnätet 

Laghänvisning

41-42 § landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland 

67 § vägtrafiklag (1983:27) för landskapet Åland