Virkesupplag.10png

Virkesupplag

Det är förbjudet att inom vägs sido-, skydds- eller frisiktsområde (se bild ovan) utan tillstånd hålla upplag, stängsel eller annan anordning som kan medföra trafikfara eller olägenhet för väghållningen. Med väghållning avses både byggande och underhåll av väg.

Om möjlighet finns ska upplag av virke och energived alltid lagras utanför vägens skyddsområde och då krävs endast markägarens medgivande. Landskapsregeringen kan dock bevilja tillstånd för upplag av virke inom bygde-/landsvägs skyddsområde, om förutsättningar finns och inga andra lösningar är möjliga. Vid bedömningen utvärderas trafiksäkerheten (t.ex. sikt) och konsekvenser för väghållningen. För upplag inom skyddsområdet för en högtrafikerad väg beviljas tillstånd mer restriktivt än för en lågtrafikerad väg.

Skogsägare har möjlighet att ansöka om att bredda sin lantbruks- och skogsbruksinfart för att undvika virkesupplag längs med allmänna vägar. För ytterligare information om hur du går tillväga se under "Väganslutning".

Väganslutning

Tillståndsvillkor

Placering av upplaget ska alltid väljas så att trafiksäkerheten påverkas så lite som möjligt. Mer utförlig information om villkor för placering och utformning av upplag inom skyddsområde hittas i bilagan ”Instruktion för lagring, lastning och lossning av virke invid allmän väg”.

Vägområdet ska efter arbetet återställas till minst samma skick som innan åtgärden utfördes och enligt eventuella anvisningar från väghållaren. Detta inkluderar även städning av väg- och skyddsområdet.  Sökanden svarar även för eventuella reparationskostnader till följd av skador på körbanor, vägrenar, dikesområden, vägtrummor och trafikanordningar, vilka uppkommit p.g.a. upplaget eller föranletts av lastnings- eller lossningsarbetet.

Tillstånd beviljas inte:

 • om möjlighet finns att ordna upplaget utanför skyddsområdet för den allmänna vägen
 • om trafiksäkerheten äventyras, t.ex. p.g.a. dåliga siktförhållanden
 • om vägunderhållsåtgärder hindras
 • för upplag av energived (såsom grenar, toppar och stubbved eller liknande)
 • för flisning

Begränsningar i vägnätet

Broarna är viktbegränsade på grund av att deras konstruktion eller skick inte tål högre totalmassor eller axeltryck än vad bron är skyltad för. Ålands landskapsregering beviljar inte undantag för att köra transporter som överskrider dessa begränsningar.

Utöver viktbegränsningar för broar finns även andra begränsningar i vägnätet, t.ex. höjdbegränsning av tunneln vid Färjsundsbron. 

Samtliga begränsningar i vägnätet 

Ansökan

Tillstånd söks skriftligen via det digitala formuläret under Blanketter eller skickas till landskapsregeringens registratur. Anhållan ska vara landskapsregeringen tillhanda minst 2 veckor innan planerad åtgärd. För att hanteringen av anhållan ska gå så snabbt som möjligt bör i anhållan framgå:

 • sökandens namn
 • personbeteckning/FO-nummer
 • kontaktuppgifter
 • åtgärd
 • plats
 • tidpunkt

Till anhållan ska ett kartutdrag bifogas, där området för lagring samt lastning och lossning är tydligt markerat.

Om lastning och lossning kommer att ske från vägar där landskapsregeringen är väghållare ska även en trafikanordningsplan (TA-plan) bifogas till anhållan. Exempel på vad en TA-plan är och en beskrivning av vad den ska innehålla finns i bilagan ”Instruktion för lagring, lastning och lossning av virke invid allmän väg”. Kostnader för att hyra skyltar av vägunderhållet kan tillkomma.

För beslut om tillstånd för att hålla upplag inom skyddsområdet för allmän väg erläggs en avgift om 160 €.

Laghänvisning

41 och 42 §§ Landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland 

67 § Vägtrafiklag (1983:27) för landskapet Åland 

Publicerad 22.2.2018
Uppdaterad 9.11.2018