Virkesupplag.10png

Virkesupplag

OBS!
Till följd av stormen Alfrida januari 2019 gäller from 11.1.2019 tom 30.6.2019 ett förenklat anmälningsförfarande vid virkesupplag längs med landskapets vägar, dvs. landsvägar och bygdevägar. 

Normalt krävs ett tillstånd för att hålla upplag inom vägs sido-, skydds- eller frisiktsområde längs med landskapets vägar. I samband med stormen Alfrida fälldes stora mängder träd och det finns ett stort behov av virkeslagring på olika platser och även invid landskapets vägar. Ålands landskapsregering har därför beslutat att införa ett förenklat förfarande, ett anmälningsförfarande, gällande upplag på dessa platser. Anmälningsförfarande gäller fram till 30.6.2019, därefter görs en utvärdering om fortsatt behov.

Hur görs en anmälan om virkesupplag?

Klicka på länken nedan för att komma till anmälningssidan. Fyll sedan i informationen som krävs.

Länk till anmälan om virkeslagring

Vilken information krävs?

Kontaktuppgifter, tidpunkt för placeringen av upplaget och utmarkering på karta.

Varför behövs informationen?

Virkesupplag nära väg utgör en trafikfara och olägenhet för väghållningen. Det är av stor vikt för väghållaren att känna till var virkesupplag är placerade samt vem som är ansvarig för de olika upplagen, så att ansvarig vid behov kan kontaktas.

Avgift

För anmälan om virkesupplag inom vägs sido-, skydds- eller frisiktsområde, under ovan angiven tidsperiod, tas ingen avgift.

Hur ska upplaget placeras?

Placering av upplaget ska alltid väljas så att trafiksäkerheten påverkas så lite som möjligt. Information finns i bilagan ”Virkeslagring längs med väg”. Notera särskilt att upplag inte får placeras inom vägområdet, vilket sträcker sig en meter från yttre kanten av diket, eller om dike inte finns, vägslänten eller -skärningen, om inte annat fastställts vid lantmäteriförrättning.

Begränsningar i vägnätet

Broarna är viktbegränsade på grund av att deras konstruktion eller skick inte tål högre totalmassor eller axeltryck än vad bron är skyltad för. Ålands landskapsregering beviljar inte undantag för att köra transporter som överskrider dessa begränsningar.

Utöver viktbegränsningar för broar finns även andra begränsningar i vägnätet, t.ex. höjdbegränsning av tunneln vid Färjsundsbron. 

Samtliga begränsningar i vägnätet 

Lagstiftning

Enligt 41 § 3 mom. i Landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland är det förbjudet att inom vägs sido-, skydds- eller frisiktsområde (se bild ovan) hålla upplag vilka medför fara för samfärdseln eller olägenhet för väghållningen. Landskapsregeringen kan dock enligt 41 § 4 mom. lagen om allmänna vägar ge tillstånd för upplag, stängsel eller annan anordning om skäl anses föreligga.

41 och 42 §§ Landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland 

67 § Vägtrafiklag (1983:27) för landskapet Åland

Publicerad 22.2.2018
Uppdaterad 14.1.2019