Fiskerilagstiftning

Rätten till fiske

Åland har egen fiskerilagstiftning. Fisket och dess utövande regleras i första hand genom landskapslag om fiske (1956:39) i landskapet Åland och landskapsförordning (1957:35) angående verkställighet och tillämpning av landskapslagen om fiske.

I enlighet med lagen om fiske tillkommer fiskerätten med vissa undantag vattenområdets ägare. Undantag från detta är vissa typer av strömmingsfiske och mete.

Inom vattenområde som begränsas av kommungräns får den som är fast bosatt i kommunen bedriva mete och fiske av strömming och vassbuk med raka skötar eller nät. Inom vattenområde som begränsas av byagräns får den som är fast bosatt i byn även bedriva fångst av strömming med krokskötar.

Med mete avses i enlighet med landskapsförordningen fiske där spöet eller reven befinner sig i eller inom räckhåll för den metandes hand och där agnet inte utgörs av pilk, drag, fluga eller annat konstgjort bete.

Allmänna regler

 • på allmänt vatten har alla i Norden bosatta rätt att fiska för husbehov 
 • mete är fritt i den kommun där man är mantalsskriven
 • på privata och samfällda vatten krävs vattenägarens tillstånd, delvis ordnad genom försäljning av fiskekort 

Försäljning av fiskekort på Visit Ålands webbplats

 • spinnfiske och annat fiske med drag är förbjudet från land från och med den 15.4 till och med den 15.6.
 • man bör inte fiska nära annans bebodda strand, båtbrygga eller andras redskap
 • fångst av undermålig fisk är förbjudet. Undermålig fisk är individer av nedanstående arter som är mindre än rådande minimimått.

Minimimått

Fångst av undermålig fisk skall undvikas. På Åland gäller följande minimimått:

 • Lax 60 cm
 • Havsöring 50 cm
 • Gädda, med stöd av landskapsregeringens beslut, 55 cm
 • Gös 37 cm
 • Braxen 42 cm
 • Sik 35 cm

Längden mäts från käkspetsen till ändan av stjärtfenan. Levande och oskadad fisk skall omedelbart återutsläppas.

För kräfta gäller en minimilängd på 10 cm mätt från panntaggens spets till bakre kanten av den utslagna stjärtens mellersta flik.

Undermålig fisk eller kräfta får inte hållas i lager, transporteras, säljas, köpas eller serveras mot betalning.

Olovligt fiske och övervakning

Den som utan lov fiskar på annans vattenområde gör sig skyldig till olovligt fiske eller vad man kallar tjuvfiske. Eftersom fiskerätten tillfaller vattenområdets ägare ansvarar denne även för övervakningen av eventuellt olovligt fiske. I lagen om fiske, § 75 och § 76, stadgas det om övervakning och omhändertagande av gods. Den som vill anmäla olovligt fiske skall vända sig till polisen.

Olagligt fiske

Med olagligt fiske avses fiskeverksamhet där man bryter mot vad som stagas i fiskelagstiftningen så som fredningstider, minimimått och otillåtna redskap. Olagligt fiske övervakas av myndigheterna.

Fredningstider

På Åland gäller följande fredningstider:

 • Kräfta 1.9 – 20.7 kl. 20.00
 • Gös, med stöd av landskapsregeringens beslut, 1.6 – 30.6

Under fredningstid är det förbjudet att fiska, hålla i lager, transportera, sälja, köpa eller mot betalning servera fredad fisk eller kräfta.

Tillåtna och förbjudna redskap och fiskesätt

Vid fiske får inte användas:

 • Sprängämnen, skjutvapen, giftiga eller bedövande ämnen eller elektrisk ström
 • Enbart utifrån sårande redskap, så som ljuster
 • Tätare garn än vad som anges i § 17 LL om fiske
 • Föremål för att skrämma in fisken i fångstredskapen, med undantag vad som anges i § 16 LL om fiske
 • Ljus för att locka fisken
 • Drivgarn

Ryssja eller fälla avsedd för lax och havsöring får endast användas med tillstånd av landskapsregeringen.

Under tiden från och med den 15.4 till och med den 15.6 är det förbjudet att från strand idka spinnfiske och annat fiske med drag i saltsjön (havet).

I landskapslagen om fiske, §§ 17 - 19, stadgas det om minsta tillåtna knutavstånd och övriga avstånd i redskap som får användas vid fiske.