Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Gödsel

Gödselfabrikat – Lagstiftning

Nationell lagstiftning

På Åland gäller landskapslag 2007:96 om tillämpning i landskapet Åland av lagen om gödselfabrikat samt Ålands landskapsregerings beslut 1996:82 om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om gödselfabrikat.

Den finländska lagen om gödselfabrikat och författningarna baserade på den gäller som blankettlagar på Åland med de undantag som finns i landskapslagstiftningen.

Landskapsregeringens förteckning över gödselfabrikats typbeteckningar finns som bilaga till sidan Gödeselfabrikat.

Gödselfabrikat

EU-lagstiftning 

Gödselmedelsförordningen

Eu-lagstiftning gäller tillverkning av, handel med och användning av oorganiska gödselmedel inom EU:s område samt import och export av dessa produkter och råvaror till dem. Genom nationella författningar får man inte begränsa handeln med gödselmedel som är märkta med ”EG-GÖDSELMEDEL”.

Biproduktförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter). Syftet med biproduktförordningen är att säkerställa en tillräcklig hygiennivå för att förhindra spridningen av sjukdomsalstrande mikrober samt att säkerställa att biprodukterna kan identifieras och spåras i alla skeden.

När näringshalten i ett gödselmedel uppges måste man beakta att på andra håll i Europa uppges halterna vanligen i oxidform. Näringshalterna i gödselmedel som marknadsförs på Åland uppges i grundämnesform.

Publicerad 25.5.2020 kl. 14:47
Uppdaterad 16.2.2021 kl. 11:57