Gödsel

Gödselmedel – Lagstiftning

Nationell lagstiftning

Under denna flik kan du läsa om vilken nationell lagstiftning och EU-lagstiftning som gäller för gödselmedel. Vi vill uppmärksamma er på att en ny EU-förordning börjat gälla från och med 16 juli 2022. Gödsel kan tillverkas enligt nuvarande lagstiftning under en övergångsperiod  fram till 31.12.2023, och kan släppas ut på den finländska marknaden som nationella gödselprodukter till och med  31 december 2024.

På Åland gäller landskapslag 2023:73 om tillämpning i landskapet Åland av lagen om gödselmedel samt Ålands landskapsregerings beslut 1996:82 om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om gödselmedel.

Den finländska lagen om gödselmedel och författningarna baserade på den gäller som blankettlagar på Åland med de undantag som finns i landskapslagstiftningen.

Gällande åländska lag och förordning om gödselmedel som tagits i bruk 2023 och 2024

De grundar sig på den finländska lagen och förordningen

De två sistnämnda har trätt i kraft 11.10.2023. Förordningarna finns bl.a. på Livsmedelsverkets webbplats
Det är nu möjligt att tillverka och släppa ut gödselprodukter enligt de nya produkt- och komponentkategorierna på marknaden i enlighet med dessa förordningar.

Tillåtna naturliga gödselmedel hittar du i EU:s förordning 2021/1165 art 2, bilaga II.

Gödselmedelsförordningen

Eu-lagstiftning gäller tillverkning av, handel med och användning av oorganiska gödselmedel inom EU:s område samt import och export av dessa produkter och råvaror till dem. EU:s förordning (2019/1009) om gödselprodukter började tillämpas på tillverkningen och marknadsföring av CE-märkta gödselprodukter 16.7.2022. EU-förordningen om gödselprodukter harmoniserar tillverknings- och kvalitetskraven på gödselprodukter som marknadsförs inom Europeiska unionens område. I nationella författningar får man inte begränsa handeln med gödselmedel som är CE-märkta.

Biproduktförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel. Syftet med biproduktförordningen är att säkerställa en tillräcklig hygiennivå för att förhindra spridningen av sjukdomsalstrande mikrober samt att säkerställa att biprodukterna kan identifieras och spåras i alla skeden.

När näringshalten i ett gödselmedel uppges måste man beakta att på andra håll i Europa uppges halterna vanligen i oxidform. Näringshalterna i gödselmedel som marknadsförs på Åland uppges i grundämnesform.