Gödsel

Gödselfabrikat – Lagstiftning

Nationell lagstiftning

På Åland gäller landskapslag 2007:96 om tillämpning i landskapet Åland av lagen om gödselfabrikat samt Ålands landskapsregerings beslut 1996:82 om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om gödselfabrikat.

Den finländska lagen om gödselfabrikat och författningarna baserade på den gäller som blankettlagar på Åland med de undantag som finns i landskapslagstiftningen.

Under fliken gödsel kan du läsa om vilken nationell lagstiftning och EU-lagstiftning som gäller för gödselfabrikat. Vi vill uppmärksamma er på att en ny EU-förordning börjar gälla fr.o.m. 16 juli 2022. Gödsel kan tillverkas enligt nuvarande lagstiftning under en övergångsperiod  fram till 31.12.2023 

Landskapsregeringens förteckning över gödselfabrikats typbeteckningar finns som bilaga till sidan Gödselfabrikat.

Gödselfabrikat

EU-lagstiftning 

Grunden för tillåtna naturliga gödselmedel hittar ni i EU:s förordning 2021/1165 art 2, bilaga II.

Gödselmedelsförordningen

Eu-lagstiftning gäller tillverkning av, handel med och användning av oorganiska gödselmedel inom EU:s område samt import och export av dessa produkter och råvaror till dem. Genom nationella författningar får man inte begränsa handeln med gödselmedel som är märkta med ”EG-GÖDSELMEDEL”.

EU:s förordning (2019/1009) om gödselprodukter börjar tillämpas på tillverkningen och marknadsföring av CE-märkta gödselprodukter 16.7.2022. Då tillämpandet inleds upphäver den nya förordningen förordning (EG) nr 2003/2003. EU-förordningen om gödselprodukter harmoniserar tillverknings- och kvalitetskraven på gödselprodukter som marknadsförs inom Europeiska unionens område.  I förordningen har gödselprodukterna indelats i produktfunktionskategorier och råvarorna som är tillåtna i dem har fastställts i komponentmaterialkategorier (CMC).

Biproduktförordningen

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter). Syftet med biproduktförordningen är att säkerställa en tillräcklig hygiennivå för att förhindra spridningen av sjukdomsalstrande mikrober samt att säkerställa att biprodukterna kan identifieras och spåras i alla skeden.

När näringshalten i ett gödselmedel uppges måste man beakta att på andra håll i Europa uppges halterna vanligen i oxidform. Näringshalterna i gödselmedel som marknadsförs på Åland uppges i grundämnesform.