Att arbeta på landskapsregeringen

Vi är en av Ålands största arbetsgivare och har ständigt behov av nya medarbetare till vår organisation. Genom att arbeta hos oss har du möjlighet att vara med och påverka och bidra till morgondagens Åland.

Landskapsregeringens allmänna förvaltning består av regeringskansliet och 5 avdelningar;

  • finansavdelningen
  • social- och miljöavdelningen
  • utbildnings- och kulturavdelningen
  • näringsavdelningen
  • infrastrukturavdelningen

samt lagberedningen.

Hos oss jobbar cirka 350 personer.

Vår verksamhet omfattar många olika områden och vi har en stor bredd av olika yrkesroller. Vid landskapsregeringen arbetar jurister, handläggare, ingenjörer, EU-specialister, ekonomer, utredare, administratörer, sekreterare, inspektörer och många fler.  Hos oss finns även arbetsplatser inom den operativa verksamheten som väg och fastighetsunderhåll och färjtrafik som till exempel städare, och fastighetsskötare. Vi har behov av anställda med såväl högskoleexamen som examen på gymnasienivå.

Vad gör vi på landskapsregeringens allmänna förvaltning?

Tätt samarbete med åländska regeringen

Det unika för landskapsregeringen är vårt arbete har sin grund i den åländska självstyrelsen som innebär att Åland har lagstiftningsbehörighet inom många områden. Flera arbetar nära den politiska landskapsregeringen och bistår och stöder den med att förverkliga sin politik. Det kan handla om att utreda olika frågor till att ta fram underlag för beslut eller bereda lagar. Här får du jobba nära de som är med och utformar och fattar de viktiga besluten som påverkar det åländska samhället.

Service till allmänheten

Till våra viktigaste uppgifter hör att ge service till våra invånare på Åland. Vi besvarar frågor, utreder och beviljar på ansökan till exempel näringsrätt för företag, hembygdsrätt till privatpersoner, tillstånd för penninginsamling, och trafiktillstånd. Vidare bistår vi med råd till ålänningarna i frågor som rör stöd till jordbruks-, skogsbruks- och fiskerinäringen.

Myndighetsutövning

Vi arbetar också i stor utstäckning med myndighetsutövning. Det innebär att vi följer upp och utövar tillsyn över verksamheter som bedrivs i landskapet Åland för att säkerställa att de fungerar i enlighet med gällande bestämmelser. Till våra uppgifter hör också att bistå kommunerna med råd och lagtolkningar samt att ge anvisningar i sakfrågor.

Nationellt/internationellt samarbete

Vi arbetar även med bevaka de åländska intressena mot finska staten och mot de olika EU- instanserna. Även Norden och Nordiska Ministerrådet är organ som vi ingår i. Utgångspunkten är att vi ska vara aktiva i de frågor som berör och påverkar Åland.

Förmåner för anställda vid landskapsregeringen

Som arbetsgivare vill vi att du som anställd ska trivas och må bra och därför har vi valt att erbjuda våra anställda olika förmåner. Vi tror även att ledarskapet, medarbetarna och arbetsgemenskapen har stor betydelse för arbetsklimat och trivseln på arbetsplatsen. Därför har en ledarskaps- och medarbetarskapspolicy tagits fram och implementerats i verksamheten.

Se bilaga för landskapsregeringens ledarskaps- och medarbetarskapspolicy.

Flextid

Hos oss har vi flextid för att underlätta för våra anställda att förena arbetsliv och familjeliv dvs. den anställda kan själv inom ett givet tidsintervall välja tidpunkten för när hen börjar och slutar sitt arbete.

Semester

När du är anställd vid landskapsregeringen har du längre semester än hos många andra arbetsgivare. Beroende av hur länge du arbetat hos oss så har du i regel mellan 6 och 7,5 veckor per år.

Kompetensutveckling

Det är viktigt att kontinuerligt och systematiskt arbeta med att vidareutbilda och fördjupa våra anställdas kunskap och färdigheter. Därför arrangerar vi flertalet interna utbildningar och som anställd har du även möjlighet att gå kurser hos externa arrangörer.

Årligen strävar vi till att arrangera en inspirationsföreläsning under olika teman i syfte att stärka motivationen och bidra till ökad trivsel på arbetsplatsen.

Subventionerade friskvårdsaktiviteter

Våra medarbetare behöver må bra och därför har vi valt att satsa på goda friskvårdsförmåner i syfte att stimulera och motivera våra anställda till välbefinnande samt god hälsa.

Vi erbjuder även subventionerad massage för våra anställda.

Lunch

Som anställd har du möjlighet att äta lunch i Självstyrelsegårdens café till ett förmånligt pris.

Företagshälsovård

Som anställd hos har du förutom lagstadgad företagshälsovård även rätt till kostnadsfri sjukvård på allmänläkarnivå.