Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lag- och övrig reglering

Självstyrelselagen

I enlighet med självstyrelselagen fastställer lagtinget budget för landskapet. I praktiken innebär det fri budgeteringsrätt inom landskapets behörighetsområden. När budgeten fastställs ska lagtinget sträva efter att de sociala förmånerna för landskapets befolkning är minst desamma som i riket. I budgeten upptas landskapets samtliga inkomster och utgifter om inte undantag från det har gjorts i en landskapslag.

Lagtingsordningen

Den övergripande regleringen om landskapets finanser ingår i lagtingsordningen. Bestämmelserna om finanserna är relativt nya och trädde i kraft den 1 januari 2013.

Finansförvaltningslagen

I landskapslagen om landskapets finansförvaltning finns närmare bestämmelser om:

  • Landskapets budget
  • Bokföring och årsredovisning
  • Förvaltning av landskapets tillgångar
  • Intern styrning och kontroll

Den nu gällande finansförvaltningslagen trädde i kraft den 1 januari 2013, men bestämmelserna om landskapets budget, bokslut och årsredovisning tillämpades första gången för finansåret 2014.

Landskapsförordningar

Utöver den ovan relaterade lagstiftningen finns två förordningar som reglerar finanserna:

  • Budgetförordningen för landskapet Åland tillämpas om den inte till någon del strider mot gällande lagstiftning. Delar av budgetförordningen har upphävts i samband med att verkställighetsförordningen trädde i kraft den 1 april 2014.
  • Landskapsförordning om verkställighet av landskapets budget

Verkställighet av landskapets budget

Utöver bestämmelserna på lag- och förordningsnivå antar landskapsregeringen årligen anvisningar för verkställande av budgeten. Ledstjärnan för landskapets verksamheter är en sund ekonomisk förvaltning:

I all verksamhet som landskapet ansvarar för ska principen om en sund ekonomisk förvaltning iakttas. En sund ekonomisk förvaltning baserar sig på principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. (1 §, LL (2012:69) om landskapets finansförvaltning).

I anvisningarna ingår detaljerade bestämmelser som ska följas av de tjänstemän som utsetts som budgetansvariga. Anvisningarna justeras och kompletteras årligen i syfte att främja ledstjärnan om en sund ekonomisk förvaltning.

Publicerad 7.5.2015 kl. 10:39
Uppdaterad 16.6.2015 kl. 16:50