Lag- och övrig reglering

Självstyrelselagen

I enlighet med självstyrelselagen har landskapet Åland ekonomisk självstyrelse på det sätt som anges i lagen. Lagtinget antar budget för landskapet. I praktiken innebär det fri budgeteringsrätt inom landskapets behörighetsområden. I budgeten upptas landskapets samtliga inkomster och utgifter om inte undantag från det har gjorts i en landskapslag. Landskapet Åland kan uppta lån samt emittera obligationslån för självstyrelsens behov. De nu gällande bestämmelserna om landskapets ekonomi trädde i kraft den 1 januari 2021.

Lagtingsordningen

Den övergripande regleringen om landskapets finanser ingår i lagtingsordning för Åland. 

Finansförvaltningslagen

I landskapslagen om landskapets finansförvaltning finns närmare bestämmelser om:

  • Landskapets budget
  • Bokföring och årsredovisning
  • Förvaltning av landskapets tillgångar
  • Intern styrning och kontroll

Den nu gällande finansförvaltningslagen trädde i kraft den 1 januari 2013, men bestämmelserna om landskapets budget, bokslut och årsredovisning tillämpades första gången för finansåret 2014.

Landskapsförordningar

Utöver den ovan relaterade lagstiftningen finns en landskapsförordning om verkställighet av landskapets budget, vilken trädde i kraft den 1 april 2014.

  • Landskapsförordning om verkställighet av landskapets budget

Verkställighet av landskapets budget

Utöver bestämmelserna på lag- och förordningsnivå antar landskapsregeringen årligen anvisningar för verkställande av budgeten. Ledstjärnan för landskapets verksamheter är en sund ekonomisk förvaltning:

I all verksamhet som landskapet ansvarar för ska principen om en sund ekonomisk förvaltning iakttas. En sund ekonomisk förvaltning baserar sig på principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet. (1 §, LL (2012:69) om landskapets finansförvaltning).

I anvisningarna ingår detaljerade bestämmelser som ska följas av de tjänstemän som utsetts som budgetansvariga. Anvisningarna justeras och kompletteras årligen i syfte att främja ledstjärnan om en sund ekonomisk förvaltning.