Kvalitet inom äldreomsorgen

De tjänster som ingår i äldreomsorgen på Åland regleras främst i socialvårdslagen och äldrelagen, men många av de bestämmelser som ska utgöra en garanti för tjänsternas kvalitet finns i lagen om klientens ställning och rättigheter.

Kommunernas ansvar

Det är kommunerna som ansvarar för att planera och verkställa socialvården, dvs. också äldreomsorgen. Enligt socialvårdslagen ska socialvård i första hand lämnas i form av verksamhet som gör det möjligt att bo självständigt och som skapar ekonomiska och andra förutsättningar att på egen hand klara de dagliga funktionerna.

Individens och familjens problem ska beaktas så att åtgärderna för att lösa dem sammanjämkas. Av de olika formerna av socialservice som kommunen ska tillhandahålla är det framför allt  hemservice, boendeservice och institutionsvård som används av äldre.

Lagen innehåller stadgande om yrkesutbildad personal och om att kommunen skall ha tillräckliga och ändamålsenliga lokaliteter och hjälpmedel. Socialvårdslagen stadgar också att behovet av socialservice ska bedömas utan dröjsmål i brådskande fall och i andra än bråskande fall senast sjunde vardagen efter att behovet blivit känt om det är fråga om en person som har fyllt 75 år.

Enligt klientlagen har en klient rätt till socialvård av god kvalitet och gott bemötande utan diskriminering från den som lämnar socialvård. Klienten skall bemötas så att hans eller hennes människovärde inte kränks och så att hans eller hennes övertygelse och integritet respekteras.

Lagstiftning

  • Landskapslag (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården
  • Landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård
  • Landskapslag (2020:12) om socialvård
  • Äldrelag (2020:9) för Åland
  • Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000)
  • Landskapsförordning (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.
  • Landskapslag (2020:24) om yrkesutbildade inom socialvården
  • Landskapsförordning (2020:25) om yrkesutbildade inom socialvården
  • Landskapslag (2020:26) om klienthandlingar inom socialvården