Skol- och studerandehälsovård

Skolhälsovård

Eleven kan uppsöka skolhälsovårdaren på grund av hälsoproblem som t.ex. huvudvärk, magsmärtor, depressionskänslor, ensamhet, inlärningssvårigheter eller problem i familjen, men också ”bara” för att få tala förtroendefullt med en ”utomstående” vuxen.

Skolhälsovården har hand om eleverna tills de slutar högstadiet. Skolhälsvårdens uppgift är, att främja elevernas psykiska och fysiska utveckling och hälsa samt sociala utveckling. I samarbete med annan elevvårdspersonal främjar man en sund och trygg skolmiljö samt stöder och samarbetar med elevens vårdnadshavare.

Flera skolor på Åland har sina egna skolhälsovårdare. I vissa kommuner finns skolhälsovården vid respektive hälso- och sjukvårdsmottagning.

Vid behov remitterar man från skolhälsovården eleven för vidare undersökning och vård till specialsjukvården.

Till skolhälsovården hör också hälso- och sjukvården för de barn som fullgör sin läroplikt genom hemundervisning och under den tid eleven deltar i praktisk arbetslivsorientering.

Läs om skolhälsovård på ÅHS webbplats

Hälsovård för studeranden

Hälsovård till studeranden erbjuds på gymnasienivå, d.v.s. Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium och Ålands folkhögskola samt till studeranden vid Högskolan på Åland. Detta gäller även under den tid den studerande deltar i arbetspraktik.

Läs om studerandehälsovård på ÅHS webbplats

Ungdomar som inte omfattas av hälsovården för studeranden hänvisas till sin lokala hälsocentral eller hälso- och sjukvårdsmottagning.

Läs om Ålands hälsocentraler och hälso- och sjukvårdsmottagningar på ÅHS webbplats