Yrkeskunnande för trafikansvarig, lastbil och buss

Förordning 1071/2009 och landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik innehåller de krav som ställs för att bedriva yrkesmässig trafik. För varje trafiktillstånd ska det finnas en fysisk person som är ansvarig för trafiken. Som trafikansvarig kan utses en person som faktiskt och fortlöpande leder företagets transportverksamhet, har verklig anknytning till företaget, är bosatt inom gemenskapen och uppfyller kraven på gott anseende och yrkeskunnande.

För att vara trafikansvarig krävs att du kan visa att du har yrkeskunnande. Kravet på yrkeskunnande anses uppfyllt om du har godkänts i ett prov anordnat av landskapsregeringen. Kravet på yrkeskunnande anses också vara uppfyllt om du kan visa ett bevis om yrkesmässig kompetens som har utfärdats av en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i enlighet med rådets direktiv 96/26/EG eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009.

Landskapsregeringen kan bevilja undantag från att avlägga prov om du kan bevisa att du fortlöpande har lett vägtransportsföretag för gods- eller personbefordran i en eller flera medlemsstater under tioårsperioden före den 4 december 2009.

Observera att yrkeskunnande för trafikansvarig inte är detsamma som yrkeskompetens och fortbildning, som varje yrkeschaufför ska inneha och som erhålls genom att kod 95 anges på körkortet.

Prov

Enligt artikel 8 i förordning 1071/2009 ska den trafikansvarige besitta kunskaper som motsvarar den nivå som anges i avsnitt I i bilaga I i de ämnen som förtecknas där. Ämnena är:

  • Civilrätt
  • Handelsrätt
  • Socialrätt
  • Skatterätt
  • Kommersiell och ekonomisk ledning av ett företag
  • Marknadstillträde
  • Tekniska normer och tekniska driftsförhållanden
  • Trafiksäkerhet

Förordning 1071/2009 innehåller information om vad som avses med rubrikerna. Bilaga I börjar på sid. 26.

Förordning 1071/2009, pdf som öppnas i nytt fönster på EUR-Lex webbplats

Provet består av två delprov enligt följande:

  • Del I består av skriftliga frågor i form av flervalsfrågor (fyra svarsalternativ) eller frågor med öppna svar eller en kombination av frågorna.
  • Del II består av skriftliga uppgifter/fallstudier.

För varje delprov är svarstiden två (2) timmar. För att bli godkänd ska du sammanlagt för båda delprov uppnå ett genomsnitt på 60 % av det totala antalet poäng medan antalet erhållna poäng i varje delprov inte får understiga 50 % av antalet möjliga poäng.

För avläggande av examensprovet erläggs en avgift om 80 euro.