Ålands klimatpåverkan och förnyelsebar energi

Landskapsregeringens klimat- och energipolitik

 

Via det omfattande nätverket Bärkraft och med utgångspunkt i utvecklings- och hållbarhetsagendan har målet om en kraftigt minskad klimatpåverkan varit ett av de sju strategiska utvecklingsmålen 2030. Målet om kraftigt minskad klimatpåverkan (mål 6) harinom nätverket fastslagits på följande sätt:

Åland ska vara klimatneutralt senast år 2035 (utsläppen av växthusgaser minskar och upptaget i kolsänkor ökar så att utsläppen senast år 2035 är högst lika stora som upptaget. Upptaget fortsätter därefter att öka medan utsläppen fortsätter att minska). Syftet är att leva upp till Parisavtalet och ta ansvar för kommande generationer. Samtidigt skapas nya tillväxtmöjligheter och stärkt konkurrenskraft.

Ålands klimatmål består av tre pelare: (1) de territoriella utsläppen (inklusive skärgårdstrafikens utsläpp), vilka omfattas av delmålen 6.1-4 nedan, (2) de konsumtionsbaserade utsläppen, vilka omfattas av delmål 7.9 nedan samt (3) sjöfartens utsläpp, vilka hanteras inom ramen för EU:s utsläppshandel.

Delmålen är:

Delmål 6.1; 80 % lägre totala växthusgasutsläpp (exklusive övrig sjöfart, all sjöfart förutom skärgårdsfärjorna) jämfört med 2005

Delmål 6.2; 50 % lägre växthusgasutsläpp från vägtrafiken jämfört med 2005

Delmål 6.3; 100 % av elanvändningen kommer från fossilfria energikällor

Delmål 6.4; Ingen fossil uppvärmning av byggnader

Delmål 7.9; De konsumtionsbaserade luftutsläppen av koldioxidekvivalenter har minskat till 4 ton per person och år senast 2030 och 2 ton per person och år senast 2040.

Det fortsatta klimatpolitiska arbetet behöver nu fokusera på konkreta åtgärder vad gäller målen om minskning av de totala koldioxidutsläppen och en kraftig ökning av lokalproducerad fossilfri el. Redan uppgjorda färdplaner behöver konkretiseras och föras vidare till politiska beslut.

Underlag för landskapsregeringens arbete med konkreta åtgärder är bland annat den rapport om de åländska växthusgasutsläppen som landskapsregeringen tillsammans med Flexens släppte år 2023. Rapporten inkluderar utsläppsberäkningar för Åland, förslag på konkreta åtgärder för att minska utsläppen samt ett första förslag på en utsläppsbudget. Rapporten finns som bilaga till den här sidan.

Landskapsregeringens klimatkommission

För att uppnå största möjliga samsyn om vägen framåt tog landskapsregeringen 15.2.2023 beslut om att bilda en politiskt sammansatt klimatkommission där de politiska grupperna gemensamt kan koordinera insatserna och erhålla likvärdigt kunskapsunderlag och få underlag om de insatser som görs och vilka insatser som behöver prioriteras.

Klimatkommissionen har regelbundna möten, och kommissionens protokoll inklusive dess bilagor publiceras på denna sida vartefter möten hålls.

Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030

Landskapsregeringens energi- och klimatstrategi utarbetades av en arbetsgrupp med representanter från fler av förvaltningens avdelningar under 2017. Strategin visar hur det politiska energi- och klimatarbetet ska styras under de kommande tolv åren som bidrag till att uppfylla målen i Parisavtalet.

Energi- och klimatstrategin är även ett förtydligande och en riktgivare för hur det strategiska utvecklingsmålet nummer 6, Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet, i Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland ska nås.

Strategins huvudmålsättningar för 2030 är att:

 • Sänka koldioxidutsläppen med minst 60 % jämfört med 2005
 • Öka andelen förnyelsebar energi till minst 60 %
 • Öka andelen lokalproducerad förnyelsebar el till minst 60 %
 • Sänka utsläppen från vägtrafiken med minst 50 % jämfört med 2005.

Målsättningarna ska nås genom åtgärder som stöder:

 • Ökad lokalproduktion av förnyelsebar el
 • Ökad användning av lokala och förnyelsebara källor för uppvärmning
 • Ökad distribution av andra drivmedel än fossila inom transportsektorn
 • Ökad energiprestanda i byggnader
 • Hållbar upphandling
 • Ökad oberoende information och rådgivning om energi och klimat till privatpersoner och företag
 • Underlättande av etablering av innovationer och innovativa företag
 • Ett hållbart skogsbruk där produkter från skogen används i högre utsträckning
 • Ökad cirkulär ekonomi.

Läs Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030 (pdf), den finns i bilagerutan här intill.