Vägplaneprocessen

Innan en väg kan byggas måste en vägplan fastställas. Nedan följer en kort beskrivning om hur det går till från de första planerna tills vägen byggs och förrättning äger rum.

  1. Inledande studie Innan ett projekt påbörjas studeras projektets förutsättningar. Detta görs exempelvis genom att utföra trafikmätningar, markundersökningar och annat som kan ligga till grund för projektets genomförande.
  2. Markägarmöte Detta är ett informationsmöte dit alla fastighetsägare och andra, vilkas fördel eller rätt kan beröras av den föreslagna vägdragningen, blir kallade. Synpunkter som framkommer vid detta möte beaktas till den del det är möjligt vid upprättande av vägplan.
  3. Vägplaneförslag ställs ut Delgivning sker genom annons i båda våra dagstidningar. Vägplaneförslaget finns att titta på både hos landskapsregeringen och hos kommunen i vilken vägen planeras byggas.
  4. Rätt att lämna in synpunkter Under tiden vägplanen är utställd har fastighetsägare och andra, vilkas fördel eller rätt kan beröras av den föreslagna vägplaneförslaget, rätt att lämna in synpunkter.
  5. Vägplanen fastställs Vägplan fastställs av landskapsregeringen. Inkomna synpunkter beaktas till den del det är möjligt.
  6. Delgivning (besvärstid) Då vägplanen är fastställd delges beslutet i båda våra dagstidningar.  Under denna tid har fastighetsägare och andra vilkas fördel eller rätt kan beröras av den vägplanen rätt att besvära sig. Besvär lämnas till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, i Helsingfors. När, och om, fastställelsebeslutet vinner laga kraft går processen vidare.
  7. Försyn Till försynen blir fastighetsägare och andra berörda kallade. Vid synen, som utförs tillsammans med lantmätaren, dokumenteras sådant som kan komma att försvinna eller skadas i samband med bygget.
  8. Vägförrättning Äger vanligen rum 1-2 år efter det att vägen byggts.