Bidrag och stöd för energiinstallationer

Du kan få ekonomiskt stöd för vissa installationer som främjar energieffektivisering och omställning till förnyelsebar energi. Stöden rör elproduktion, uppvärmning och trafik. Nedan följer anvisningar samt en uppräkning av de åtgärder som understöds av landskapsregeringen. Detaljerade villkor och ansökningsblanketter finns i högra spalten (om du använder dator).

Privatpersoner

För närvarande har Ålands landskapsregering inga stöd för elbilsladdare eller solceller för privatpersoner.

Flerbostadshus

Från och med den 1 juni 2024 kan stöd för elbilsladdare i flerbostadshus sökas av juridiska personer som äger ett befintligt flerbostadshus och som planerar att installera laddstationer för elfordon. Stödet uppgår till 25% av de godkända kostnaderna, dock maximalt 5 000 euro. Stödobjektet måste vara ett investeringsprojekt som omfattar en eller flera laddstationer och har minst två laddningspunkter för elfordon. 
 

Företag

Snabbladdare för elfordon

Stöd beviljas till företag, kommuner, bostadsaktiebolag och bostadsfastighetsbolag som planerar att installera snabbladdningsapparatur för fordon, och som äger eller bedriver verksamhet på den fastighet i vilken åtgärden ska genomföras. Stödprocenten uppgår till 25% av installationskostnaderna på fasta Åland och 30% i skärgården, dock maximalt 25 000 euro.

Installation av solceller

Stöd beviljas till momsregistrerade företag som planerar att installera en solcellsanläggning, och som äger eller bedriver verksamhet på den fastighet vilken åtgärden ska genomföras. Stöd beviljas för installation av solceller på, eller invid, befintlig byggnad eller byggnadskomplex. Stödet uppgår till 0,20 euro per Watt installerad toppeffekt, dock högst 10 000 euro.

Det stöd som tillhandahålls upphör den 1 augusti 2024.

Förstudier för hållbar resursanvändning

Stöd beviljas till företag som utreder åtgärder som effektiviserar industri-, service- eller produktionsprocesser, eller effektiviserar energianvändningen i byggnader. Det stödberättigade projektet består av en eller flera förstudier ett företag ämnar utföra, med hjälp av anlitad expertis, där nuläget kartläggs och de planerade energieffektiviserande åtgärderna beskrivs. Stödet uppgår till 40% av de godkända kostnaderna, dock högst 10 000 euro per förstudie. Förstudien måste ha en beräknad kostnad om minst 5 000 euro för att vara stödberättigad.

Det stöd som tillhandahålls upphör den 1 augusti 2024.

Utfasning av oljepannor

Stöd beviljas till momsregistrerade företag, bostadsaktiebolag och bostadsfastighetsbolag som planerar att konvertera sitt oljebaserade värmesystem eller sina oljedrivna processer till användning av icke fossila energikällor och som äger eller bedriver verksamhet på den fastighet vilken åtgärden ska genomföras. Stödet uppgår till 25% av de godkända kostnaderna, dock högst 20 000 euro.

Anvisningar för att söka stöd

Ansökan görs antingen elektroniskt under Blanketter här intill eller i pappersform, blanketter i pappersform kan hämtas hos landskapsregeringen. Stöden kan sökas fortlöpande under året.

Ansökan riktas till Ålands landskapsregering, PB 1060, 22111 Mariehamn.

Villkor och detaljerade anvisningar för ansökan hittar du här intill under Bilagor. För samtliga stöd gäller att ansökan ska vara inlämnad INNAN åtgärden påbörjas.

Frågor besvaras av inspektör, se kontaktuppgifter här intill.