Bidrag och stöd för byggande

Du kan få ekonomiskt stöd för flera olika åtgärder relaterade till byggande, vilket beskrivs närmare nedan. Blanketter och villkor för olika stödformer finns i blankett- och bilagerutorna här intill. På sidan lagstiftning hittar du närmare information om lagstiftning som rör byggande och bostäder.

Anvisningar för att söka stöd

Detaljerade anvisningar för ansökan hittar du här intill under Bilagor. 

Stöden kan sökas fortlöpande under året. Observera att understöd endast kan beviljas under förutsättning att budgetmedel finns tillgängliga för ändamålet.

För samtliga stöd gäller att ansökan ska vara inlämnad innan åtgärden påbörjas.

Frågor besvaras av PBL-ingenjör, se kontaktuppgifter i rutan här intill.

Ansökan riktas till Ålands landskapsregering, PB 1060, 22111 Mariehamn, alternativt skickas med e-post till adress: registrator@regeringen.ax

Stöd för reparationsåtgärder

Stöd till reparation av pensionärers bostad

Stöd kan beviljas till ålders- eller sjukpensionär för reparationer i den egna bostaden för att möjliggöra att kunna bo kvar i bostaden. Stödet utgör i regel högst 50 procent av kostnaderna och som mest 19 000 euro, och är inkomstbaserat. Det reviderade understödet kan sökas från och med 1.7.2023, och det kommer då att finnas en digital ansökningsblankett på denna sida.

Understöd för avlägsnande av hälsovådliga och miljömässiga olägenheter

Stödet kan under vissa förutsättningar beviljas för avlägsnande av hälsovådliga och miljömässiga olägenheter och uppgår till vad som anges i villkoren. Med olägenheter menas till exempel radon, otjänligt dricksvatten, fukt- och mögelskador, skadedjur eller dylika besvär, och gäller även i vissa fall utbyte av en oljepanna. Stödet är inkomstbaserat.

För närmare information med villkor och ansökningsblanketter, se Blanketter i rutan här intill.

Räntestödslån och landskapsborgen

Det är möjligt att få räntestödslån och/eller landskapsborgen under vissa förutsättningar.

Det lönar sig att kontakta kreditinstitutet (banken) för att diskutera vilka möjligheter som finns för dig att erhålla räntestödslån och/eller landskapsborgen. Landskapsregeringens stödsystem är ett indirekt stödsystem dels genom beviljande av räntestöd för vissa projekt, dels landskapsborgen med förmånliga villkor. Ansökningar sköts normalt av banken, därför bör du vända dig till banken för närmare information om hur du ska gå till väga.

Med räntestöd menas att landskapsregeringen betalar en del av räntan på bostadslånet i det fall räntan överstiger en viss nivå.

Med landskapsborgen menas att landskapsregeringen borgar (ger säkerhet) för en viss del av bostadslånet hos banken.

Räntestödslån

Landskapsregeringen beviljar räntestöd för bostadslån beviljat av bank för:

  • byggande av hyresbostäder (gäller både nybyggnation och renovering)
  • anskaffning av ägarbostad (första bostaden) genom bostadssparavtal

För att kunna få räntestödslån för anskaffning av ägarbostad genom bostadssparavtal ska villkoren under Bostadssparpremie för köp av första bostaden uppfyllas.

Landskapsborgen

Landskapsregeringen är borgensman (s.k. fyllnadsborgen) för en viss del av bostadslån, som har beviljats av bank för anskaffning av ägarbostad (bostad för eget boende) eller för uppförande av hyresbostäder. Borgensbeloppet är beroende av vilken kommun bostaden är belägen i. Landskapsregeringen tar ut en avgift för borgensåtagandet.

Ansökningar sköts av banken.