Växthälsa - Handelsnormer för frukt och grönsaker

Saluföringen av färska frukter och grönsaker regleras av EU. Gemensamma regler för handelsnormer för frukt och grönsaker inom medlemsstaterna medför enhetlig och tillfreds­ställande kvalitet samt ger möjlighet att erbjuda konsumenterna produkter som är genuina i fråga om både kvalitet och ursprung. Handelsnormerna ska följas i alla skeden av handeln.

Vad är nyttan med handelsnormerna?

Ur konsumentens synvinkel säkerställer normerna att konsumenten kan göra val baserade på kunskap och betala ett pris som motsvarar produkternas kvalitet. De garanterar att de saluförda produkterna är av enhetlig kvalitet och presenteras enhetligt, då det krävs korrekta märkningar. Ursprungs ska alltid anges med landets hela namn.

Ur köpmannens synvinkel möjliggör normerna enhetlig kvalitet, sortering och märkningar, vilket gör det möjligt att köpa produkter utan att se dem.

Ur producentens synvinkel säkerställer ett enhetligt och detaljerat kvalitets-, sorterings- och märkningssystem att produkterna får ett objektivt bemötande på marknaden. Kraven hjälper producenten att få ett skäligt pris för produkter av god kvalitet genom att produkter av dålig kvalitet eller med felaktiga märkningar hindras från att komma ut på marknaden.

Produktspecifika normer

De produktspecifika normerna är detaljerade krav gällande färska frukters och grönsakers kvalitet och sortering enligt kvalitet och storlek, mognadsstadium, förpackning samt märkningar på förpackningar och dokument som medföljer produkten.

De produktspecifika normerna för saluföring tillämpas på följande produkter/produktgrupper:

 • äpplen
 • citrusfrukter (citroner, mandariner, satsumas, klementiner och apelsiner)
 • kiwifrukter
 • sallat (frisésallat och escarolesallat; med undantag av kruksallat)
 • persikor och nektariner
 • päron
 • jordgubbar
 • paprikor
 • bordsdruvor
 • tomater

Produkter för vilka det finns produktspecifika normer måste sorteras och klassificeras enligt deras kvalitet. De vanligast använda kvalitetsklasserna är klass I och II. Bortsett från sallat har de övriga produkterna med produktspecifika normer också klassen Extra. Kvalitetsklasserna kan i korthet beskrivas på följande sätt:

 • Klass Extra: Produkter av mycket god kvalitet, enhetliga i fråga om storlek, form, färg och utseende i övrigt, endast mycket små ytliga fel tillåts
 • Klass I: Produkter av god kvalitet, små fel, exempelvis lindriga fel i skalet eller formen tillåts
 • Klass II: Produkter av relativt god kvalitet, de kan ha ett eller flera fel (beroende på produkt) såsom små stötskador, andra skador eller färgfel

De produkter som har produktspecifika normer måste också alltid uppfylla minimikraven, enligt vilka produkterna ska vara:

 • hela
 • friska (till exempel inte angripna av röta, svårt stötta eller illa skadade)
 • rena
 • färska till utseendet
 • praktiskt taget fria från skadedjur
 • fruktköttet praktiskt taget fritt från skador orsakade av skadedjur
 • fria från onormal yttre fuktighet
 • fria från främmande lukt och/eller smak
 • tillräckligt utvecklade/mogna men inte för långt utvecklade/övermogna

De produktspecifika normerna för vissa produkter innehåller dessutom kompletterande krav.

Produkter som är underställda produktspecifika handelsnormer kan säljas inom gemenskapens område endast om produkterna är sorterade, klassificerade och märkta enligt normerna.

Den allmänna handelsnormen

Den allmänna normen tillämpas på alla produkter som inte berörs av de produktspecifika handelsnormerna.

Produkter som lyder under den allmänna handelsnormen ska vara i gott skick (oskadade), av skäligt god kvalitet och handelsdugliga. De skall dessutom uppfylla ovan uppräknade minimikrav som gäller för produkter som utöver minimikraven har produktspecifika krav.

Ursprungslandet måste alltid uppges på förpackningarna samt förpackarens/avsändarens namn och adress.

Den allmänna handelsnormen innehåller inga krav på kvalitetsklass eller sort. Om man vill sälja produkter som lyder under den allmänna handelsnormen sorterade och klassificerade kan de sorteras och klassificeras enligt någon internationell standard, exempelvis standardrekommendationer godkända av FN:s ekonomiska kommission FN/ECE (= UNECE) eller motsvarande. Då produkterna är sorterade och klassificerade enligt en standard måste de uppfylla kvalitets- och märkningskraven i denna standard.