Fastighetsmäklarverksamhet

Bestämmelserna om rätt att bedriva fastighetsmäklarverksamhet finns i landskapslagen (2019:68) om fastighetsmäklarverksamhet samt landskapsförordningen (2019:69) om fastighetsmäklarverksamhet.

Fastighetsmäklarverksamhet får endast bedrivas av fastighetsmäklarrörelse som har gjort en registeranmälan till landskapsregeringen och som antecknats i landskapsregeringens register över fastighetsmäklarrörelser.

Personer som utövar fastighetsmäklarverksamhet på Åland ska kunna visa sin yrkeskompetens genom att ha avlagt fastighetsmäklarprov. Det krävs att både fastighetsmäklarprovet som anordnas i Finland och det prov som anordnas på Åland har avlagts. Yrkeskompetensen kan även visas genom intyg över högskoleutbildning med särskild inriktning på fastighetsmäklarverksamhet eller juristutbildning.

Landskapsregeringen för ett register över de fastighetsmäklare som har den yrkeskompetens som krävs. Fastighetsmäklarrörelserna ska anmäla till landskapsregeringen de personer som utför mäklaruppdrag hos dem.

Landskapsregeringens register finns tillgängliga på nätet från och med den 1 mars 2020. Den som registrerats har rätt att förbjuda att uppgifter som gäller honom eller henne publiceras på webbplatsen.

Fastighetsmäklarprov

Centralhandelskammaren i riket anordnar årligen riksomfattande fastighetsmäklarprov. Ålands landskapsregering anordnar ett kompletterande fastighetsmäklarprov en gång per år eller efter behov. För aktuell litteraturförteckning samt provdatum kontakta Camilla Hägglund-Palmqvist.

Tillsyn enligt penningtvättslagen

Landskapsregeringen ska utöva tillsyn av efterföljandet av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (FFS 444/2017, nedan penningtvättslagen) när det gäller förmedlingsrörelser som avses i landskapslagen (2019:68) om fastighetsmäklarverksamhet. Detta stadgas i 1 § 2 mom. i republikens presidents förordning (500/2018) om skötseln på Åland av vissa uppgifter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Syftet med penningtvättslagen är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, att främja avslöjande och utredning av sådan verksamhet och att effektivisera spårning och återtagande av brottsvinningen. Mer information om penningtvätt finns bland annat på hemsidan penningtvätt.fi.

För att landskapsregeringen ska kunna utforma egna riktlinjer och anvisningar, stöda det internationella arbetet av förhindrandet av penningtvätt och finansiering av terrorism samt bidra med information och stöd till fastighetsförmedlingsrörelserna på Åland, behöver landskapsregeringen kontinuerligt få information av förmedlingsrörelserna angående deras verksamhet.

Fastighetsförmedlingsrörelserna ska årligen senast den 31 mars fylla i ett elektroniskt formulär på landskapsregeringens webbplats (formuläret hittas här på sidan) med information om föregående års verksamhet. I samband med detta ska även fastighetsförmedlingsrörelsens egen riskbedömning bifogas (riskbedömningen ska uppdateras åtminstone vartannat år). Landskapsregeringen skickar ut en påminnelse till fastighetsförmedlingsrörelserna per brev eller e-post.

För mer information angående fastighetsförmedlingsrörelsernas skyldigheter enligt penningtvättslagen se bilagan ”Anvisningar för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism” som finns under rubriken Bilagor.

Anmälan om misstänkt överträdelse av penningtvättslagen

Landskapsregeringen tar emot tips om fastighetsförmedlingsrörelser som misstänks ha brutit mot skyldigheterna i penningtvättslagen. En anmälan kan göras via vårt elektroniska rapporteringssystem. Du ser en länk till anmälan längre ner på den här sidan. 

Anmälarens personuppgifter är sekretessbelagda. Landskapsregeringen överlåter inte uppgifterna till den part som anmälan gäller. Landskapsregeringen beaktar misstankarna i den riskbaserade tillsynen. Vi informerar inte den som har gjort anmälan om eventuella fortsatta åtgärder.

Personer i politiskt utsatt ställning

I penningtvättslagens 3 kap. 13 § finns bestämmelser om skärpta åtgärder för kundkontroll i fråga om personer i politiskt utsatt ställning. Vilka personer som anses vara i politiskt utsatt ställning finns beskrivet i statsrådets förordning om betydande offentliga uppdrag som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (FFS 610/2019). Följande åländska uppdrag har listats specifikt: medlem av Ålands landskapsregering, Ålands landshövding och lagtingsledamot. Närmare anvisningar om vad den skärpta kundkontrollen innebär, se bilagan ”Anvisningar för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism”.