Överföringsintyg – explosiva varor

Överföring av explosiva varor på Åland förutsätter enligt förordningen om explosiva varor (FFS 473/1993) att mottagaren, innan varorna överförs, skickar avsändaren en kopia på ett av landskapsregeringen beviljat överföringsintyg som berättigar till överföringen. Kravet gäller dock inte förflyttningar som sker inom ett fabriks- eller upplagringsområde eller på en arbetsplats.

Mottagaren av en explosiv vara ska ha ett överföringsintyg också i det fall att han själv avhämtar de explosiva varorna.

Överföringsintyg beviljas åt företag eller person som enligt förordningen om explosiva varor har rätt att anskaffa explosiva varor och som har gjort en registreringsanmälan till landskapsregeringen. Intyget gäller normalt i fem år. För intyget uppbärs avgift enligt landskapsregeringens gällande prislista (77 € från 27.4.2014).

Enligt förordningen om explosiva varor har följande rätt att anskaffa explosiva varor:

  • Den som har tillstånd att tillverka explosiva varor
  • Den som har upplagringstillstånd för explosiva varor
  • Den som har annan på förordningen baserad rätt att upplagra explosiva varor i samband med handel
  • Ett företag som utför sprängnings- och brytningsarbeten och som i sin tjänst har en laddare som ansvarar för de explosiva varorna
  • En laddare som skaffat sig ett behörigt kompetensbrev.

Registreringsanmälan till landskapsregeringen ska omfatta de uppgifter som nämns på vidstående blankett, se Blanketter i rutan här intill.

Överlåtelseintyg ska på begäran visas för landskapsregeringen och polisen.

Bokföringsskyldighet

Ett företag eller en privaterson som har rätt att tillverka, upplagra, använda, överföra eller handla med explosiva varor ska upprätthålla ett register ur vilket framgår minst följande uppgifter:

  • Ankomna explosiva varor och namnen på deras avsändare
  • Avsända explosiva varor och namnen på deras mottagare samt överföringsintygens nummer
  • De exposiva varor som företaget har i lager
  • De explosiva varor som företaget har använt i sin verksamhet

Registret ska bevaras minst tre år från utgången av det kalenderår när överföringen skedde.

Import av explosiva varor

Vid import av explosiva varor till Åland ska den som importerar varorna skicka avsändaren en kopia av överföringsintyget.

 För import som sker från stat inom EES krävs inte importtillstånd. Om varorna importeras från stat utanför EES området; kontakta landskapsregeringen för information.

Om varans överensstämmelse med kraven inte har verifierats enligt vad som bestäms i förordningen (FFS1384/1994) och produkten inte är CE märkt, ska det för varan ansökas om ett godkännande från landskapsregeringen för allmän handel och allmänt bruk innan vara släpps ut för försäljning.

Export av explosiva varor

Vid export av explosiva varor från Åland till annan stat inom EES ska avsändaren, innan varorna överförs, erhålla ett överföringsintyg från landskapsregeringen. Vid export till andra länder krävs inte överföringsintyg.

Transitering

Om överföringen av explosiva varor vid import eller export sker via andra länder inom EES, ska det före överföringen utverkas godkännande också av de behöriga myndigheterna i de länder inom EES via vilkas områden varorna transporteras. Överföringsintyget ska under transiteringen på begäran visas för myndigheterna ifråga.

Explosiva varor som är befriade från överföringsbestämmelserna

Bestämmelserna om överföring av explosiva varor gäller inte pyrotekniska artiklar, patroner som används i skjutvapen, krut som anskaffats på basen av tillstånd att inneha skjutvapen eller explosiva varor som är avsedda för aktiviteter inom försvarsmakten, gränsbevakningen eller polisen.