Annan åtgärd/arbete

Om du vill göra en tillståndsansökan eller ett påpekande, som inte passar in på någon av de övriga blanketterna, kan du ansöka genom att fylla i blanketten Annan åtgärd/arbete. För att underlätta handläggandet av ärendet är det bra om en översiktskarta över området med den tänkta åtgärden utmärkt bifogas till anhållan. Beroende på åtgärdens karaktär kan en avgift för beslutet debiteras.

Det kan t.ex. vara någon av följande åtgärder

Busshållplats/av- och påstigningsplats

Vem som helst kan ansöka om att få anlägga en busshållplats eller av- och påstigningsplats. Dessa anläggs inom bebyggda områden men även på andra områden där särskilda och motiverade behov finns.

Vid ombyggnad av vägar med fastställd vägplan bekostar och anlägger landskapsregeringen busshållplatser/av- och påstigningsplatser samt bedriver skötsel och underhåll av dessa. I andra fall står sökanden eller berörd kommun för markanvändningstillståndet (d.v.s. sökanden måste ordna ett skriftligt tillstånd från berörd markägare för erforderligt markområde) medan landskapsregeringen även i detta fall bekostar, anlägger, bedriver skötsel och underhåll av busshållplatserna/av- och påstigningsplatserna.

I bilagan Allmänna principer och direktiv för anläggande av busshållplats, som fastställdes den 14 juni 2000, finns ytterligare direktiv. För beslutet debiteras ingen avgift.

Väntkur/busskur

Vem som helst kan ansöka om att få bygga en väntkur vid en busshållplats. Sökanden svarar för samtliga kostnader som föranleds av byggandet av väntkuren och av skötsel, städning och underhåll. Om busskuren inte ryms inom inlöst vägområde måste sökanden ordna ett skriftligt tillstånd från berörd markägare för erforderligt markområde.

I bilagan Allmänna principer och direktiv för utplacering av väntkurer för busshållplatser, som fastställdes den 10 december 1998, finns ytterligare direktiv. För beslutet debiteras ingen avgift.

Rastplats

Kommuner kan ansöka om att anlägga en rastplats. Vid anläggande av en rastplats ställer kommunen normalt markområde till disposition medan landskapsregeringen planerar och bekostar byggandet av rastplatsen.

Underhållet av rastplatsen är delat mellan kommunen och landskapsregeringen; kommunen sköter gräsytor samt tömning av sopbehållare och toalett medan landskapsregeringen sköter väg- och parkeringsytor (t.ex. sopning och plogning). 

I bilagan Allmänna principer och direktiv för anläggande av rastplatser, som fastställdes den 12 oktober 2010, finns ytterligare direktiv. För beslutet debiteras ingen avgift.

Biluppställningsplats

Kommuner och föreningar kan ansöka om att få anlägga biluppställningsplatser. Landskapsregeringen är dock restriktiv med att bevilja tillstånd för biluppställningsplatser invid väg och särskilda och motiverade behov fordras. Sökanden eller berörd kommun står för markanvändningstillståndet (d.v.s. sökanden måste ordna ett skriftligt tillstånd från berörd markägare för erforderligt markområde). Sökanden svarar dessutom för samtliga kostnader som föranleds av byggandet av biluppställningsplatsen och av skötsel, städning och underhåll. För beslutet debiteras ingen avgift.

Vägbelysning

Den 1.4.2011 beslöt Ålands landskapsregering att införa Riktgivande principer för var landskapsregeringen bygger vägbelysning. I denna bilaga står bl.a. att landskapsregeringen bygger ny vägbelysning enbart i vägkorsningar. Byggandet sker efter en prioritetsordnad lista över vägkorsningar där trafikmängd och olycksintensitet är riktgivande faktorer. I samband med att landskapsregeringen bygger om vägar och vägkorsningar kan prioritetsordningen ändras. En förutsättning för att byggande av vägbelysning ska genomföras är att kommunen står för el-anslutning, drift och underhåll i form av byte av lampor.

Om kommunen vill anlägga vägbelysning på något annat ställe längs landskapets vägar får kommunen själv stå för kostnader för projektering, arbete, material och drift. Vid nybyggnation/ombyggnation av väg kan landskapsregeringen stå för projekteringskostnaderna om kommunen vill anlägga vägbelysning i anslutning till korsningsområden.

För beslutet debiteras ingen avgift.

Reinvesteringar

Reinvesteringar, t.ex. byte av armaturer och stolpar, görs av landskapsregeringen i korsningsområden. På belysta sträckor byggda av kommunen görs reinvesteringar av kommunen.

Planering och projektering

I bilagan Regler för säkerhetszoner längs landskapets vägnät, som fastställdes av Ålands landskapsregering den 11.7.2014, finns ytterligare direktiv som ska följas vid anläggande av vägbelysning.

En strävan i arbetet med hållbarhetsmålen är att alltid använda så energieffektiva lösningar som möjligt vid nyprojektering och när reinvesteringar ska göras.