Anmälan om elolycksfall

Elolyckor

För att få reda på vilka risker som finns med el kartlägger Elsäkerhetsmyndigheten, som på Åland utgörs av Ålands landskapsregering, elrelaterade olyckor. Kunskaperna använder vi när vi utarbetar föreskrifter och rekommendationer. På så sätt bidrar vi till fortsatt hållbar trygg och störningsfri el.

Varje år orsakas i landskapet ett 20-tal bränder och olyckor av elfel. Många olyckor hade kunnat förebyggas. Därför är uppföljning av elolyckor ett prioriterat arbetsområde hos oss. Alla elolycksfall och tillbud som kommer till vår kännedom hanterar vi i en olycksfallsdatabas. I en del ärenden gör vi en särskild utredning och tillsyn. Vi genomför också fördjupade utredningar av utvalda olyckor och tillbud.

Kartläggningen ger möjlighet att förebygga olyckor

Genom vår uppföljning av elolyckor och tillbud får vi kunskaper om vilka risker som finns med el och hur de kan förebyggas. De kunskaperna använder vi sedan när vi utarbetar föreskrifter. På så sätt uppfyller vi vår vision om att skapa fortsatt hållbar trygg och störningsfri el.

Din anmälan kan förebygga att andra skadas

För att få den kunskap som behövs är vi beroende av att elolyckor anmäls till oss. Arbetsgivare och privatpersoner är inte skyldiga att anmäla en olycka till oss. Men genom att göra en anmälan bidrar du till att förebygga att liknande olyckor sker i framtiden.

Använd helst vår blankett Anmälan om elolycksfall eller Tillbudsanmälan, El- och hissäkerhet, se Blanketter.

Enligt elsäkerhetslagen FFS 1135/2016 114 § om anmälan om och undersökning av elolyckor föreskrivs:

Polisen, räddnings- och arbetarskyddsmyndigheten och distributionsområdets distributionsnätsinnehavare ska till elsäkerhetsmyndigheten anmäla allvarliga olyckstillbud och olyckor som orsakat allvarliga person-, sak- eller miljöskador och där elektrisk utrustning eller en elanläggning varit inblandad.

En personskada ska betraktas som allvarlig, om den har dödlig utgång eller förorsakar allvarlig skada på en persons hälsa. Som allvarlig sak- eller miljöskada ska betraktas sak- eller miljöskada som inte är ringa. Ett olyckstillbud ska betraktas som allvarligt om det har förorsakat uppenbar risk för person-, sak- eller miljöskada.

Elsäkerhetsmyndigheten ska undersöka en i 2 mom. avsedd olycka som förorsakat allvarliga skador, om elsäkerhetsmyndigheten bedömer det behövligt för att utreda orsaken till olyckan eller för att förebygga olyckor. Elsäkerhetsmyndigheten har också rätt att undersöka andra olyckor och allvarliga olyckstillbud som förorsakats av el, om detta behövs för utredning av orsaken till olyckan eller för förebyggande av olyckor.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla en olycka eller ett olyckstillbud till Olycksutredningscentralen finns i 16 § i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (FFS 525/2011).