Om en fornlämning måste tas bort/avlägsnas

Lagens anda är att alltid i första hand skydda och bevara fornlämningen. Men det finns tillfällen då behovet av att exploatera marken kan vägra tyngre än att fornlämningen bevaras. Det kan exempelvis röra sig om fornlämningar som ligger nära vägar eller på ladugårdsbackar och som påverkas av samhällsutvecklingen.

Dagens jordbruksmaskiner, till exempel, har blivit så stora och tunga att de kan köra sönder en fornlämning. Om du behöver bygga till ditt hus är ett annat exempel då det kan bli aktuellt med att behöva ta bort en fornlämning.

Om du vill ta bort eller göra ingrepp i en fornlämning ska du söka tillstånd hos landskapsregeringen. Landskapsregeringen får ge ett sådant tillstånd endast om fornlämningen orsakar stor olägenhet i förhållande till dess betydelse. Enligt lagen ska en arkeologisk undersökning utföras innan ett tillstånd att rubba en fast fornlämning meddelas.

Arkeologiska undersökningar

Genom arkeologiska undersökningar kan vi få kunskap om hur forntidens människor levde och hur samhället fungerade, vad folk gjorde, vad de åt, hur de mådde och mycket annat. Vid utgrävningen undersöker arkeologen fornlämningen, tar tillvara föremål och dokumenterar alla spår av mänsklig verksamhet genom beskrivning, kartering och fotografering. Därefter skriver arkeologen en rapport.

Hur ansöker jag?

Skicka in en anhållan till Ålands landskapsregering där du berättar vilket område det gäller, vilken fornlämning det berör och vad du vill göra med marken. Eller använd dig av vårt digitala formulär.

Digitalt formulär för ansökan om tillstånd för ingrepp i eller vid fornlämning hittar du i rutan Blanketter här intill.