Våld i nära relationer

Våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är ett globalt samhällsproblem, ett demokratiproblem och det största hindret för jämställdhet.

Social hållbarhet på Åland innebär ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras. Att inte bli utsatt för våld är en mänsklig rättighet för alla oavsett kön, men vi vet genom flertal studier att det är en rättighet som kränks dagligen. För att nå jämställdhet behövs därför ett aktivt arbete för nolltolerans mot våld i nära relationer. Samhället måste vidta åtgärder för att skydda och stöda de utsatta samtidigt som man i ett förebyggande arbete måste syna de värderingar, normer och attityder som upprätthåller våldsutövandet. Åtgärder ska vidtas inom samhällets alla områden och i alla berörda verksamheter för att nå landskapsregeringens mål om nolltolerans mot våld.

Ta del av Ålands landskapsregerings strategi för nolltolerans mot våld i nära relationer under bilagor här intill.

Ålands landskapsregering har tillsatt en kommitté för implementering av Europarådets konvention för implementering av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen) för tiden 2021–2023. Kommitténs uppdrag är att utarbeta handlingsplaner, vidta åtgärder för kunskapshöjande insatser samt arbeta gör organiserad samverkan för att möjliggöra heltäckande hantering av våld i nära relationer.

Kunskap för våld i nära relationer

Att arbeta våldsförebyggande kräver samarbete och samverkan samt att flera olika perspektiv och kunskapstraditioner länkas samman till en helhet med en gemensam vision om att våldet ska upphöra. Att höja kunskapen på hela Åland är en skyldighet gentemot alla som är utsatta för våld i nära relationer.

Kunskap gällande förekomst av våld i nära relationer finns bland annat i den enkätundersökning som Ålands landskapsregering genomförde år 2017. Se undersökningsresultatet under bilagor här intill.

En av landskapsregeringens samarbetspartners gällande våld i nära relationer är Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i Uppsala. NCK erbjuder bland annat ett stort kursutbud och tillhandahåller en kunskapsbank för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Här finns även webbstöd för kommuner och för personal inom vården. Se Åsa Witkowski vid NCK och Uppsala universitets presentation på landskapsregeringens Youtube-kanal.

Här hittar du:

Kursutbudet

Kunskapsbanken

Webbkurs om våld i nära relationer

Webbstöd för vården

Vården har en nyckelroll i arbetet mot våld. Här finner du ett kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer samt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Webbstödet är kopplat till NCK:s kunskapsbank och innehåller faktatexter, expertintervjuer, fördjupningsfilmer och reportage från olika verksamheter. 

Webbstöd för vården

Webbstöd för kommuner

Här finner du ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. I stödet finns till exempel filmer som visar hur frågor om våld kan ställas i socialtjänsten, reportage från verksamheter som kan inspirera till nya arbetssätt samt faktatexter och utbildningsmaterial.

Webbstöd för kommuner

Vad är våld?

Fysiskt våld

Fysiskt våld är allt från att hålla fast, skaka, knuffa och ge örfilar till allvarliga skadliga handlingar som i värsta fall slutar med döden. För den som utsätts är det hotet i våldet som gör mest ont och skapar rädslor.

Materiellt våld

Materiellt våld är att slå sönder saker, slå i dörrar eller väggar och kasta saker. Sådana handlingar väcker fruktan och är skrämmande.

Psykiskt våld

Psykiskt våld är handlingar som skrämmer, förödmjukar, kontrollerar och/eller får andra att känna sig mindervärdiga och rädda. Det kan vara hot, det kan vara nedsättande eller förödmjukande anmärkningar, det kan handla om olika sätt att skrämma och kontrollera eller härska över någon. Det blir inte bättre, det blir värre.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är handlingar som riktar sig mot en annan persons sexualitet. Det innefattar sexuella trakasserier, påtryckningar för att få sex, tvång att utföra sexuella handlingar som man inte önskar.