Finansiering av det offentliga Åland

Precis som i övriga landet uppbär staten skatter, tullar och avgifter på Åland. Huvuddelen av de skatter som uppbärs på Åland är statliga skatter som går in i statens budget.

Eftersom landskapet inte genom egen beskattning eller andra intäkter fullt ut kan finansiera de egna lagstiftnings- och förvaltningsområdena återför staten medel till landskapet i gengäld för uppgifter som övertagits från staten. Detta sker enligt självstyrelselagen årligen genom avräkning och skatteavräkning. Det finns även möjlighet att ansöka om extra anslag samt tillskott under exceptionella förhållanden. Det ekonomiska finansieringssystemet i självstyrelselagen har reviderats så att ett nytt system trädde i kraft 1 januari 2021. Därför betalas under en övergångsperiod åren 2021 – 2022 dessutom skattegottgörelse samt år 2021 återbäring av lotteriskatt.

Inkomsterna i landskapets budget består förutom av avräkningsbelopp och skatteavräkning även av bl.a. avgiftsfinansiering, försäljningsinkomster, inkomster från EU, avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet, överföring från landskapet Ålands pensionsfond, apoteksavgifter, medieavgift samt ränte- och dividendinkomster.

Kommunernas ekonomi är i huvudsak finansierad av skatteintäkter, landskapsandelar och avgifter.