Regeringskansliet

På regeringskansliet finns en byrå, allmänna byrån, som är uppdelad i fyra enheter. Allmänna byrån leds av en byråchef. På allmänna byrån handläggs ärenden som gäller:

 • författningsenliga frågor
 • offentlig förvaltning
 • externa relationer
 • allmän ordning och säkerhet
 • polisväsendet
 • allmänna val
 • kommunalförvaltning
 • kommunikation
 • tillståndsfrågor, t.ex. för spel, lotterier och penninginsamlingar
 • jämställdhet
 • integration
 • radio och television
 • postväsendet
 • personalpolitik och personaladministrativt arbete
 • interna servicefrågor

Förvaltningschefen kan också ge andra uppgifter till byrån.

Ålandskontoret i Helsingfors

Ålandskontoret i Helsingfors representerar Ålands landskapsregering i riket och samordnar kommunikationen mellan politiker, förvaltning, massmedia och näringsliv i riket och på Åland.

Enheter vid regeringskansliets allmänna byrå

Här finns en kort beskrivning av enheterna som tillhör regeringskansliets allmänna byrå. Varje enhet har också en egen sida där du kan läsa mer om enheten. Kontaktuppgifter till personalen på en enhet finns på enhetens egen webbsida.

Enheten för rättsliga och internationella frågor

Enheten för rättsliga och internationella frågor handlägger ärenden som gäller:

 • åländsk hembygdsrätt
 • jordförvärv
 • näringsrätt och reglementerade näringar
 • allmänna val
 • kommunerna
 • registerövervakning
 • tillståndsfrågor t.ex. för spel, lotterier och penninginsamlingar
 • radio och television
 • postväsendet
 • allmänjuridisk rådgivning inom förvaltningen
 • brand- och räddningsväsendet
 • explosionsfarliga ämnen
 • befolkningsskydd och beredskapsfrågor

Enheten sköter också strategisk planering och övriga enligt lag på landskapsregeringen ankommande uppgifter inom polisens, brand- och räddningsväsendets verksamhetsområden samt rådgivning för övriga förvaltningen i EU-relateradeärenden och frågor som gäller demilitariseringen och neutraliseringen och internationella fördrag som inte sköts av någon annan byrå eller enhet. Också annat institutionaliserat internationellt samarbete sköts av enheten för rättsliga och internationella frågor.

Personal- och kommunikationsenheten

Personal- och kommunikationsenheten utgör ett stöd för ledningen av den allmänna förvaltningen i personalfrågor, kommunikations- och pressfrågor samt utvecklar, samordnar och följer upp den interna och externa kommunikationen och informationen för olika målgrupper i olika kanaler, stöder chefer i rollen som arbetsgivare, ansvarar för kompetensutveckling, arbetsmiljö, jämställdhetsplanering, företagshälsovård och friskvård.

Utvecklings- och hållbarhetsenheten

Utvecklings- och hållbarhetsenheten handlägger ärenden som gäller jämställdhet och integration samt förvaltningsövergripande utvecklings- och hållbarhetsfrågor.

Serviceenheten

Till serviceenheten hör receptionen, vaktmästeriet och städpersonalen.

Publicerad 12.5.2015
Uppdaterad 2.1.2018