Regeringskansliet

Vid regeringskansliet finns allmänna byrån, vid vilken handläggs ärenden som gäller författningsenliga frågor, offentlig förvaltning, externa relationer, allmän ordning och säkerhet, polisväsendet, allmänna val, kommunalförvaltning, kommunikation, digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen, tillståndsfrågor såsom spel, lotterier och penninginsamlingar, jämställdhet, integration, radio- och television, postväsendet, personalpolitik och personaladministrativt arbete samt interna servicefrågor.

Registratorskontoret ansvarar för förvaltningens diarium och närarkiv samt registrerar inlämnade handlingar m.m.

Receptionen ansvarar för växeltelefoni, kundbetjäning samt administration av för reception relevanta administrativa system.

Förvaltningschefen kan också ge andra uppgifter till byrån.

Enheter vid regeringskansliets allmänna byrå

Här finns en kort beskrivning av enheterna som tillhör regeringskansliets allmänna byrå. Varje enhet har också en egen sida där du kan läsa mer om enheten. Kontaktuppgifter till personalen på en enhet finns på enhetens egen webbsida.

Stabsenheten

Stabsenheten, fungerar som stöd till landskapsregeringen samt ger rådgivning och handlägger ärenden som gäller

 • självstyrelseutveckling
 • språkrådet
 • strategisk  samhällsutveckling
 • jämställdhet och integration
 • samordning av kommunala frågor
 • samordning av nordiska frågor
 • representation i Finland och övriga Norden

Ålands representation i Helsingfors

Ålands representation i Helsingfors representerar Ålands landskapsregering i riket och samordnar kommunikationen mellan politiker, förvaltning, massmedia och näringsliv i riket och på Åland.

Enheten för rättsliga och internationella frågor

Enheten för rättsliga och internationella frågor handlägger ärenden som gäller:

 • åländsk hembygdsrätt
 • jordförvärv
 • näringsrätt och reglementerade näringar
 • allmänna val
 • kommunerna
 • registerövervakning
 • tillståndsfrågor t.ex. för spel, lotterier och penninginsamlingar
 • radio och television
 • postväsendet
 • allmänjuridisk rådgivning inom förvaltningen
 • brand- och räddningsväsendet
 • explosionsfarliga ämnen
 • befolkningsskydd och beredskapsfrågor

Enheten sköter också strategisk planering och övriga enligt lag på landskapsregeringen ankommande uppgifter inom polisens, brand- och räddningsväsendets verksamhetsområden samt rådgivning för övriga förvaltningen i EU-relateradeärenden och frågor som gäller demilitariseringen och neutraliseringen och internationella fördrag som inte sköts av någon annan byrå eller enhet. Också annat institutionaliserat internationellt samarbete sköts av enheten för rättsliga och internationella frågor.

Personal- och kommunikationsenheten

Personal- och kommunikationsenheten utgör ett stöd för ledningen av den allmänna förvaltningen i personalfrågor, kommunikations- och pressfrågor samt utvecklar, samordnar och följer upp den interna och externa kommunikationen och informationen för olika målgrupper i olika kanaler, stöder chefer i rollen som arbetsgivare, ansvarar för kompetensutveckling, arbetsmiljö, jämställdhetsplanering, företagshälsovård och friskvård.

Digitaliseringsenheten

Digitaliseringsenheten handlägger ärenden som gäller förvaltningsövergripande digitalisering, informationsteknologi och informationsteknologiutveckling.

Servicefunktionen

Servicefunktionen sköter vaktmästeri och lokalvård.