Växthälsa - Växtsjukdomar och skadedjur

Inom EU är en del växtsjukdomar och – skadedjur klassade som farliga. Farliga växtskadegörare är i lagstiftningen sådana skadegörare som orsakar ekonomiskt betydande skador inom jord- och skogsbruk eller trädgårdsproduktion. För att förhindra spridningen av farliga växtskadegörare finns det olika krav och begränsningar på försäljningen, importen och exporten av växtprodukter.

Anmälningsplikt

Farliga växtskadegörare får inte förekomma på produktionsplatser eller i växter som säljs, importeras eller exporteras. Den som hittar eller misstänker att den har hittat en farlig växtskadegörare är skyldig att anmäla om det till växtinspektionen vid landskapsregeringen.

Farliga växtskadegörare

Potatis- och sockerbetsproduktion

 • Koloradoskalbagge
 • Ljus ringröta
 • Mörk ringröta
 • Potatiscystnematoder
 • Potatiskräfta
 • Rhizomania

Skogs- och trävaruproduktion

 • Långhorningarna Anoplophora
 • Tallvedsnematod

Trädgårdsproduktion på friland

 • Häxkvast fytoplasma
 • Långhorningarna Anoplophora
 • Plötslig ekdöd
 • Päronpest
 • Rödröta på jordgubbar
 • Sjarkavirus
 • Xanthomonas fragariae-bakterios

Växthusproduktion

 • Bomullsmjöllus
 • Bronsfläckvirus på tomat
 • Minerarfluga
 • Nekrosfläckvirus på balsamin
 • Palmtrips
 • Papaya ringspot virus
 • Vit krysantemumrost

Lagstiftning

Gällande lagstiftning hittar du på sidan Växthälsa – Lagstiftning.