Idrott

Landskapsregeringen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att skapa förutsättningar för idrottsverksamheten. Landskapsregeringen utövar även tillsyn över den idrottsverksamhet som är finansierad med samhällsmedel.

Ålands idrottsförbund r.f. (Ålands Idrott) är paraplyorganisation för idrottsverksamheten på Åland med drygt 70 medlemsföreningar och -organisationer. Landskapsregeringen har beviljat idrottsförbundet rätt att fördela verksamhetsmedel ur penningautomatmedel till sina medlemsföreningar. Det belopp som årligen budgeteras för idrottsverksamhet överförs till idrottsförbundet för vidare fördelning till föreningarna och organisationerna. 

I idrottsbudgeten ingår även medel för evenemang, bland andra Öspelen som arrangeras vartannat år. Landskapsmedel har också beviljats för deltagande i internationella kval och tävlingar som medför extraordinära kostnader för en idrottsorganisation. Dessutom kan organisationer och kommuner erhålla bidrag för investeringar i idrottsanläggningar (kommuner) och idrottsredskap (organisationer). 

Vid sidan av Idrottslag (1983:42) för landskapet Åland utgör ”Program för idrott, motion, hälsa och en aktiv fritid” ett viktigt styrdokument för landskapsregeringens idrottspolitik Sakkunnigrådet för idrott, motion och hälsa (RIMH) har i uppgift att förverkliga de åtgärder som nämns i programmet.