Samarbetsinvestering inom livsmedelsindustrin

Samarbetsinvesteringar inom livsmedelsproduktion

Nu finns det en ny möjlighet att söka stöd för samarbeten där olika aktörer går ihop för att ta fram nya processer produkter och tekniker som kan gynna livsmedelsproduktionen från jord till bord. Samarbetet skall bidra till att förbättra livmedelsproduktionens konkurrenskraft. Det kan även vara fråga om att utreda möjligheter till samarbeten inom livsmedelsklustret. Syftet är att öka aktörernas samarbete över branscherna, rasera murar, skapa nytt och stärka företagsverksamhetens konkurrensförmåga.

Målet är också att främja närmat och producenternas samarbete inom livsmedelsbranschen. Ett särskilt mål är att stöda utvecklingen av nya företag.

Ett ytterligare mål är att öka miljökunskapen och kunskapen om energieffektivitet hos företagare och invånare på landsbygden. Samtidigt utvecklas innovationer i anknytning till dessa.

Stödet skall sökas av minst två parter. Det kan vara mellan företag, institutioner och enskilda lantbrukare. Ansökan görs på webben i det digitala ansökningssystemet Hyrrä. Ansökningarna kommer att behandlas i två omgångar per år beroende på anslag. 

Stödnivån kan variera mellan 60-100%. Stödnivån kan variera beroende på projektets art. Projekten finansieras helt från Europeiska unionen. Stöd­ni­vån va­ri­e­rar be­ro­en­de på pro­jek­tets in­ne­håll  och när den di­rek­ta nyt­tan för fö­re­tag ökar sjun­ker stöd­ni­vån. Ock­så and­ra än de som har del­ta­git i sam­ar­be­tet ska kun­na till­go­do­gö­ra sig re­sul­ta­ten av pro­jek­tet. Ansökningar bedöms och rangordnas i enlighet med ett poängsystem fastställt av EU.