Vattenärenden

Dikning

Vattenförrättning enligt vattenlagen (1996:61) 14 kap. Vattenförrättning kan vara diknings- eller bevattningsförrättning 1 §. Vattenförrättning kan även vara en syneförrättning 2 §.

Dikningsförrättning

Om du vill dika eller förbättra den rådande torrläggningen genom att fördjupa ett dike eller annars förstora det, behövs alltid ett vattenrättsligt tillstånd. Det vattenrättsliga tillståndet kan du få genom ett dikesförrättningsförfarande.

En skriftlig ansökan om dikningsförrättning ska skickas Ålands landskapsregering. Till ansökan kan du bifoga en uppgjord plan för genomförande av tilltänkta dikningen om sådan finns. Planen bör vara uppgjord av en sakkunnig. 

Dikesförrättningen utförs under ledning av en förrättningsman som utses av Ålands landskapsregering. Vid skiftesförrättningar deltar också två utsedda godemän.

I förrättningsarbetet ingår att ett förrättningsinstrument uppgörs enligt 11 §.  Efter avslutad förrättning ger förrättningsmännen ett förslag till beslut. Den som vill framställa påminnelser eller yrkanden efter fullgjorda förrättningssammanträdena ska iaktta vad som stadgas i VL 14 kap. 14 §. Därtill kommer ännu besvärsrätt enligt besvärsundervisning vilket ges samtidigt som beslutet.

En dikningsförrättning tar normalt ett år att genomföra från begynnelsesammanträdet till att beslutet har vunnit laga kraft. Dikningen kan genomföras om inga särskilda omständigheter föreligger.

Lagstiftning

Vattenlag (1996:61) för landskapet Åland