Projekt fiskevård

Beståndsvårdande åtgärder för fisk – restaurering av lekområden med fokus på ökad reproduktion

Bakgrund

Reproduktionsområden för fisk ligger ofta i grunda strandzoner. Dessa områden är attraktiva även för mänsklig aktivitet som byggnation och rekreation. Det här kan leda till att naturliga reproduktionsområden minskar i omfattning eller försvinner helt. Landhöjningen gör att gamla väl fungerande områden småningom förlorar sin betydelse, men ger även förutsättningar till att nya reproduktionsområden skapas. Dikning, dränering av åkermark och vägbyggen har gjort att vandringsleder förstörts, försämrats eller blockerats. Ökningen av näringsämnen i vattenmiljön har bidragit till att lekområden snabbare växer igen. Kulturåtgärder som röjning och betning av stränder, som upprätthåller kvaliteten på många reproduktionsområden, har blivit ovanliga.

Sammantaget innebär detta att goda reproduktionsområden i strandzonen minskar, vilket leder till att bestånden av arter, som förökar sig på grunda strandområden och i vattendrag, minskar eller riskerar att minska. Det här gäller arter som abborre, gädda, och flera olika arter av mörtfisk.

Restaurering av reproduktionsområden för fisk är numera vanliga åtgärder i både Sverige och Finland. På Åland har denna typ av fiskevårdsåtgärder gjorts endast i liten utsträckning. Aktörer har under de senaste åren verkat för att restaurering av lekområden bör inledas på Åland. I landskapsregeringens första tilläggsbudget för år 2016 anser man att det skulle vara positivt att restaureringar av lek- och uppväxtområden görs i större utsträckning vilket även betonades av Finansutskottet i sitt betänkande över samma budget.

Ålands Fiskevårdsförening bildades 2016 och driver dessa frågor. Dess bildande tyder på att intresse för dessa åtgärder är allmänt och man anser att behovet finns.

Projektets åtgärder

För att svara mot denna efterfrågan beslöt Ålands fiskodling, nuvarande Ålands Fiskevårdscentrum, att söka finansiering för ett projekt där målsättningen är att ta kunskapen om restaurering av reproduktionsområden för fisk till Åland. Projektet drivs i samarbete med Ålands Fiskevårdsförening som har, genom sina medlemmar, en stor kunskap och erfarenhet inom området. I projektet ingår en heltidsanställd projektledare för 2 år. Syftet är att göra en kartering av reproduktionsområden för fisk över hela Åland. Områden med restaureringsbehov belyses, utbildning av intresserade aktörer, handbok för restaureringsåtgärder, att planera åtgärder på några restaureringsområden och göra upp en uppföljningsplan av genomförda projekt.

Det inledande arbetet omfattas av en kartering av reproduktionsområden med hjälp av kartor och befintlig litteratur. En bedömning om vilka områden som kan komma ifråga för restaurering görs. Aktuella områden är havsvikar, glon, grunda vassområden, strandängar och rinnande vattendrag. Karteringen görs över hela Åland med hjälp av kartor, fältbesök och intervjuer. Allt fakta registreras i landskapsregeringens GIS-system. Varje område ges en bedömning om status, reproduktionspotential, om i vilken utsträckning en restaurering kan lyckas och om ägo förhållanden. Eventuella områden, där det redan finns konkreta planer på restaurering, följs och eventuellt planeras. Dessa kan fungera som modellexempel under hela projekttiden och för uppföljning av resultaten.

Parallellt utreds tekniken och förutsättningar för lyckade restaureringar. Här ingår studiebesök och anlitande av expertis. När karteringen är klar väljs lovande områden ut och planeras för restaurering. Finansiering för dessa åtgärder söks i skilda projekt.

Under projektets andra år görs parallellt en handbok/handlingsplan för planering och utförande av restaureringsområden. Här bör även ingå en plan för hur restaureringsarbeten och uppföljningar skall fortsätta efter att projektet avslutats.

Tre broschyrer, som behandlar behov, åtgärder och restaureringar av olika typer av lekområden för fisk, har producerats. Broschyrerna finns under bilagor.

Den 1 november 2017 anställdes Linda Sundström som projektledare för projektet. Lindas anställning tog slut den 30 juni 2020.