Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Uppföljning och statistik

En av skogsbruksbyråns uppgifter är att övervaka att skogslagstiftningen följs. Därför görs varje år många fältgranskningar för att följa upp bland annat förnyelseresultat, skador på skog och mark vid gallring och vården av skogsnatur vid förnyelseavverkning.

Ifall skogsbruksbyrån har gjort en sådan uppföljning på din mark, får du information om detta med tillhörande granskningsprotokoll och karta, samt information om hur man kan rätta till eventuella fel.

Se uppföljning av utförda granskningar 2016 i bilaga.

Publicerad 11.5.2015 kl. 14:52
Uppdaterad 16.6.2017 kl. 12:42