Avgifter

När landskapsregeringen eller någon myndighet inom landskapet utför prestationer måste en avgift tas ut enligt landskapslag (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet. Med prestationer avses att varor säljs, tjänster tillhandahålls på beställning eller annars på uppdrag av någon, prövning av ansökan eller annan verksamhet som utförs p.g.a. att mottagaren av prestationen på något sätt initierat det arbete som landskapsregeringen eller myndigheten utfört. Full avgift ska tas ut i ett ärende oavsett om beslutet innebär ett bifall eller avslag på exempelvis en ansökan om tillstånd.

De prestationer som utförs är antingen offentligrättsliga eller företagsekonomiska prestationer, och de ska prissättas enligt olika grunder. Offentligrättsliga prestationer är sådana som landskapsregeringen eller myndighet inom landskapet utför enligt lag, och därmed med ensamrätt. Övriga prestationer är företagsekonomiska. Prestationer som är företagsekonomiska ska prissättas enligt företagsekonomiska grunder och offentligrättsliga prestationer så att full kostnadstäckning uppnås.

För att en avgift ska kunna tas ut krävs att landskapsregeringen har fastställt att prestationen ska vara avgiftsbelagd och även vad storleken på avgiften ska vara. Det finns ett särskilt s.k. avgiftsbeslut för landskapsregeringens allmänna förvaltning och särskilda beslut för flera av myndigheterna.   

Landskapslag (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet (pdf)

För frågor avseende ett enskilt beslut genom vilket du debiterats avgift ombeds du kontakta den tjänsteman som handlagt ditt ärende.