Startstöd

Landskapsregeringens beviljar finansiellt stöd i samband med att man tar över ett livskraftigt lantbruk utgående från Ålands landsbygdsprogram i Europeiska unionens förordning nr (EU) 2022/1173 och befintlig lagstiftning Landskapslag 2023:17 om finansiering av landsbygdsnäringar, landskapets årliga budget och av landskapsregeringen utfärdade principer.

Ansökan

Du kan få hjälp med ansökan vid Ålands hushållningssällskap. Ansökan jämte bilagor lämnas sedan in till landskapsregeringen genom det elektroniska ansökningssystemet Hyrrä. Du kan även lämna in en pappersansökan direkt till landskapsregeringen.  

Stödform

Stöd beviljas vid övertagande av lantbruk dels som lån och dels som bidrag om 40000 euro.  Stödet berättigar även till befrielse från betalning av överlåtelseskatt på köpeskillingen.  Banklån med räntestöd om maximalt 3 % kan beviljas upp till 200000 euro dock högst 80 % av köpeskillingen för lantbruk. Lånet kräver att du kontaktar din bank. Startstödet betalas ut tre lika stora rater under tre år efter etableringen som lantbrukare. Lånet kan berättiga till befrielse från betalning av överlåtelseskatt på fastighetens andel av köpeskillingen. Befrielsen från överlåtelseskatt får inte överskrida 35000 euro.

Villkor för stödtagare

Stöd kan beviljas enskilda lantbrukare, sammanslutningar eller bolag.  Den sökande skall ta över en gård genom ägande eller arrende, vilket innebär att den sökande tar över det ekonomiska ansvaret och driftsansvaret för jordbruket högst 40 år och inneha en lantbruksutbildning om minst 40 veckor. Den sökande får inte tidigare varit jordbrukare och lämnat in jordbruksdeklaration, blankett 2. 

Villkor som gäller gården

Jordbruket skall ge en företagarinkomst  om minst 12000 euro senast tre år efter övertagandet. Gården skall uppfylla villkoren för miljöstöd.

Urvalsförfarande

Startstöd och investeringsstöd (se skild flik) strävar till att förbättra konkurrenskraften och att öka produktionen. Det är dock viktigt att du i planeringen tar in miljöaspekter. Varje ansökan bedöms efter hur den påverkar lönsamhet, konkurrenskraft och miljön. Urvalet utgår från den affärsplan som du lämnar in i samband med ansökan. Urvalet görs i enlighet med urvalskriterier, se bilaga.