Familjer och föräldraskap

Familjernas mångfald

Enligt Statistikcentralen var barnfamiljernas vanligaste familjeform i slutet av 2020 fortfarande en familj bestående av ett äkta par av olika kön, 56 procent av barnfamiljerna i Finland, och 47 % på Åland. De näst vanligaste formerna av barnfamiljer var familjer med sambor samt familjer med mamma och barn. Andelen familjer med pappa och barn var 5,3 % procent på Åland.

Användning av familjeledigheter

Familjeledigheterna reformerades den 1 augusti 2022 med syfte att öka jämlikheten och bättre svara mot olika familjeformer. Föräldraledigheten har genom den nya lagstiftningen förlängts och utnyttjandet av ledigheterna har gjorts mera flexibel. Båda föräldrar har enligt den nya lagstiftningen lika många kvoterade månader. Dessutom ingår i familjeledigheterna en föräldraledighetsperiod som kan disponeras enligt eget val.

Läs mera om jämställdhet gällande familjer och föräldraskap: Familjer och föräldraskap - THL

Fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Det fjärde jämställdhetspolitiska målet i jämställdhetsagendan är jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 

Kvinnor utför både offentligt och privat omsorgsarbete i högre grad än män. Största delen av ensamförsörjarna och närståendevårdarna är kvinnor. Kvinnor tar fortfarande i hög grad ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet. De är i högre grad föräldralediga och lägger mera tid på att ta hand om barn. I hemmet ansvarar kvinnor oftare för städning, matlagning och tvätt medan män oftare ansvarar för underhåll och reparationer, till exempel klipper gräset, tar hand om bilen och sköter ekonomin. Skillnaden mellan tiden som används för hushållsarbete bland kvinnor och män har dock minskat på 2000-talet.

På Åland lägger kvinnor i genomsnitt dubbelt mer tid (cirka 20 timmar i veckan) på obetalt arbete (hemarbete, tar hand om anhöriga och frivilligarbete) än männen (cirka tio timmar i veckan), se Ålänningarnas kultur- och fritidsvanor 2020 (asub.ax)

För mera statistik om hem och omsorgsarbete, se: Socialvård, hem- och omsorgsarbete | Ålands statistik- och utredningsbyrå (asub.ax)

Svenska regeringen beställde år 2021 en studie av tidsanvändning bland kvinnor och män med fokus på det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Denna studie inkluderar till skillnad från tidigare tidsanvändningsundersökningar inte aktiviteter inom den fria tiden, som att titta på TV, läsa, motionera, spela och att utöva hobbys. Sammanfattningsvis återkommer i denna undersökning mönstren från tidigare undersökningar. Kvinnor lägger mer tid än män på aktiviteter inom hushållsarbetet och omsorg om egna barn, medan män lägger mer tid på förvärvsarbete och aktiviteter inom underhåll än vad kvinnor gör.

En fråga om tid. En studie av tidsanvändningen bland kvinnor och män 2021 (scb.se)