Privat hälso- och sjukvård

Tillstånd att producera privata hälso- och sjukvårdstjänster

En serviceproducent ska ha tillstånd av landskapsregeringen för att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster. Tillståndet för tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster söks hos Ålands landskapsregering.

Med hälso- och sjukvårdstjänster avses i lagen sådana tjänster som ges direkt till befolkningen och som ingår i skolmedicinen och baserar sig på allmänt godkänd och beprövad medicinsk kunskap. Uthyrning av arbetskraft och tandlaboratorietjänster är inte tillståndspliktiga hälso- och sjukvårdstjänster. Tjänster inom så kallad alternativ medicin hör inte till de tjänster som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård.

Serviceproducenterna ska årligen lämna landskapsregeringen en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen görs för varje kalenderår före utgången av februari påföljande år på en blankett som har fastställts av social- och hälsovårdsministeriet. I berättelsen ska det framgå vilka hälso- och sjukvårdstjänster som utförts samt anges ändringar som har skett beträffande personalen, lokaliteterna och verksamheten. 

Blanketter och anvisningar hittar du under rubriken Blanketter här intill.

Självständiga yrkesutövare

Med självständig yrkesutövare avses en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i 2 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (legitimerad yrkesutbildad person, yrkesutbildad person som beviljats tillstånd, yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning) och som självständigt utövar sitt yrke.

Från och med 1.5.2024 ska självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården ha tillstånd av landskapsregeringen innan de börjar tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster. Till tillståndsansökan ska egenkontrollplan samt registerbeskrivning bifogas.

Blanketter och anvisningar hittar du under rubriken Blanketter här intill.

Inspektioner

Övervakningen av de privata hälso- och sjukvårdstjänsterna utövas av landskapsregeringen. Landskapsregeringen ger vid behov vägledning och råd. Varje serviceproducent ska göra en ansökan hos landskapsregeringen innan verksamheten börjar. Innan de lokaliteter och anordningar som kommer att användas vid tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster tas i bruk ska serviceproducenten för inspektion förvisa dem i funktionsdugligt skick för primärvårdens klinikchef. 

Avsikten med förhandsinspektionen är att kontrollera att lokalerna och anordningarna är ändamålsenliga för de tjänster som skall tillhandahållas och att patientsäkerheten har beaktats.

Till ansökan ska fogas inspektionsberättelse eller av särskilda skäl någon annan tillräcklig utredning. Om ändringar har gjorts i den verksamhetsplan som lämnades in tillsammans med ansökan bifogas den korrigerade verksamhetsplanen.

Förhandsinspektion utförs i allmänhet inte om tjänsterna tillhandahålls i lokaler som tillhör en verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården. Då har lokalernas användbarhet för tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster i allmänhet redan kontrollerats på förhand. Förhandsinspektion behöver inte heller utföras om tjänsterna tillhandahålls i en privat verksamhetsenhets lokaler som redan har inspekterats av en myndighet i avseende på samma verksamhetsområde.

Lagstiftning

Läs lagen om privat hälso- och sjukvård på webbplatsen finlex